Επιλογή Σελίδας

Αναφορικά με την επιστολή των Συντεχνιών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2020, ο ΔΣΜΚ επισημαίνει ότι οι Συντεχνίες προφανώς παραγνωρίζουν ή παρερμηνεύουν τί ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος προβλέπει, ως και την πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Το γεγονός ότι, οι κατά τα άλλα σεβαστές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των Συντεχνιών της ΑΗΚ, αποσκοπούν να επιβάλουν στον ΔΣΜΚ, την ανάθεση καθηκόντων ή την πλήρωση θέσεων, ως και η δυνατότητα τους, σε περίπτωση που λάβουν τα απειλούμενα μέτρα, να επηρεάσουν την λειτουργία του ΔΣΜΚ, στην τόσο σημαντική φάση που ευρίσκεται για την Λειτουργία της Αγοράς, επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές προειδοποιήσεις του ΔΣΜΚ για την ελλιπή θωράκιση της ανεξαρτησίας του από την ΑΗΚ.

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2020

Font Resize