Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο που αφορά καταγγελίες Συντεχνιών της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ ότι σε καμία περίπτωση ο ΔΣΜΚ δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 71 του Νόμου 122(Ι) του 2003 και τροποποιήσεων αυτού και σε καμία περίπτωση δεν έχει κηρύξει «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης» ως ορίζεται από τον Νόμο.

Απορρίπτεται κατηγορηματικά ότι ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ έχει ενεργήσει εκδικητικά απέναντι στον Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ή ότι έχει παραβιάσει οποιαδήποτε πρόνοια της σχετικής νομοθεσίας, εκτός στην έκταση που αυτός όπως και ο προκάτοχοι του, έχουν ανεχθεί την μή ουσιαστική εφαρμογή αριθμού διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, αποδεχόμενοι να διοικούν και να προσπαθούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ, με προσωπικό στο οποίο ουδεμία εξουσία τους έχει αναγνωρισθεί.

Δυστυχώς η συνεργασία του Διευθυντή ΔΣΜΚ με τον Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜΚ παρουσίασε προβλήματα, αφού ο δεύτερος δεν συμφωνεί ή διατηρεί άλλες απόψεις από τον Διευθυντή, για διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΔΣΜΚ. Ο Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού στηριζόμενος στις δικές του απόψεις και ερμηνεία της νομοθεσίας για τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣΜΚ, έχει προβεί σε καταγγελία του Διευθυντή του ΔΣΜΚ στην ΑΗΚ για παραβίαση της νομοθεσίας και ετσιθελική συμπεριφορά. Αυτή η εξέλιξη σε συνάρτηση με καταγγελίες των Συντεχνιών ΑΗΚ που αφορούν το ίδιο θέμα και έχουν κοινοποιηθεί στο προσωπικό του ΔΣΜΚ, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Ενόψει αυτής της κρίσης που έχουν προκαλέσει οι αβάσιμες αλλά βαρύτατες καταγγελίες των Συντεχνιών ΑΗΚ, ο Διευθυντής ΔΣΜΚ, αφού έχει λάβει υπόψη και την κρίσιμη καμπή που διέρχεται η Κύπρος λόγω της πανδημίας καθώς και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΔΣΜΚ, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση της λειτουργικής επάρκειας κατά τη Θερινή Περίοδο 2020, το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού και η διασυνοριακή διασύνδεση «Euroasia Interconnector», έχει αποφασίσει, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία με την ενεργοποίηση των όσων το άρθρο 60(3) του Νόμου ρητά προβλέπει, να αναλάβει τα καθήκοντα λειτουργίας συστήματος για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού.

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε παρόμοια συμβάντα αντιπαράθεσης του Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού και με τους προηγούμενους Διευθυντές του ΔΣΜΚ. Και τότε διατηρούσε τις δικές του απόψεις για θέματα λειτουργίας του ΔΣΜΚ, που είχαν σημαντική διαφορά από αυτές των προηγούμενων Διευθυντών ΔΣΜΚ. Ο τέως Διευθυντής του ΔΣΜΚ μάλιστα, κατέφυγε σε ανάλογη προς του νυν Διευθυντή απόφαση λύση.

Τόσο ο Διευθυντής όσο και κάθε προκάτοχος του, όπως διαπιστώνεται από το Αρχείο του ΔΣΜΚ, με κάθε ευκαιρία, αρκετές φορές έχουν καταγγείλει τόσο στην ΡΑΕΚ όσο και στο Υπουργείο ή άλλες Αρχές, την πρωτόγνωρη και άκρως αντινομική κατάσταση, που ο εκάστοτε Διευθυντής ΔΣΜΚ ευρίσκεται, αφού διοικεί προσωπικό το οποίο ανήκει και υπάγεται Θεσμικά στην ΑΗΚ, με μόνο εφόδιο την πειθώ που διαθέτει.

Παρά την πάροδο περιόδου 16 ετών, από το διορισμό του πρώτου Διευθυντή ΔΣΜΚ και παρά τις σοβαρές αρμοδιότητες και ευθύνες που η Νομοθεσία του αναθέτει και οι οποίες έχουν, κατά τα τελευταία έτη, διευρυνθεί για το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρισμού, μέχρι σήμερα ουδεμία εξουσία διοίκησης και ελέγχου του προσωπικού που του έχει διατεθεί από την ΑΗΚ, του έχει αναγνωρισθεί.

Από το έτος 2012, τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, προβλέπει τουλάχιστο τροποποίηση των Κανονισμών και σχεδίων υπηρεσίας της ΑΗΚ, ώστε το προσωπικό που τοποθετείται στον ΔΣΜΚ, να υπάγεται στον Διευθυντή ΔΣΜΚ. Μέχρι σήμερα δεν έγινε οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά το ότι κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα.

Η προαναφερόμενη κατάσταση εγκυμονεί και σοβαρούς νομικούς κινδύνους, τους οποίους οι Νομικοί Σύμβουλοι του ΔΣΜΚ, έχουν διαχρονικά υποδείξει.

Καταληκτικά οφείλεται να αναφερθεί, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Υπαλλήλων, παρά την παραδοξότητα που υπάρχει στο Καθεστώς Υπηρεσίας τους, συνεργάζεται με τον Διευθυντή και προσπαθεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2020

Font Resize