Επιλογή Σελίδας

Τροποποιητική έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2012 και είναι διαθέσιμη...

Αναθεωρημένη Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Η νέα Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011 και είναι...

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι παρέχουν το ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία οι οποίοι προωθήθηκαν από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και στον Υπουργό...