Επιλογή Σελίδας

Πρώτη Ενημερωτική Παρουσίαση ΑΑΗ και Εγχειρίδιο Διεπαφών Συμμετεχόντων

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι διαφάνειες της πρώτης ενημερωτικής παρουσίασης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου 2021, καθώς και το τεχνικό εγχειρίδιο διεπαφών των συμμετεχόντων...

Αναθεώρηση Οδηγίας στην οποία περιγράφεται η Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ αναθεώρησε την Οδηγία στην οποία περιγράφεται η Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Μια σημαντική αλλαγή είναι η ανάγκη υποβολής της αίτησης ένταξης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από...

Ενημερωτικές παρουσιάσεις από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών παρουσιάσεων με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ. Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν, στο βαθμό του δυνατού, όλες τις διεργασίες της Αγοράς...

Διορισμός του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Ο Κύριος Σταύρος Σταυρινός διορίστηκε ως Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για περίοδο 6 ετών, με ισχύ από 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο διορισμός έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Δεκεμβρίου...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030: Θέσεις και Προτάσεις ΔΣΜΚ για τα Σχόλια και Προτάσεις Ενδιαφερομένων

Σε σχέση με τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) παραθέτει στο συνημμένο τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα σχόλια και τις προτάσεις...

Ένταξη του Πρώτου Συμμετέχοντα στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει την ένταξη του πρώτου Συμμετέχοντα, Bioland Promithia LTD, με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Φωτογραφία από την συνάντηση κατά την οποία υπογράφηκε η Σύμβαση Ένταξης από...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς