Επιλογή Σελίδας

Περιορισμός Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναρτά από την 1/1/2023 στην ιστοσελίδα του σε αυτή τη σελίδα ημερήσιες αναφορές για τις περικοπές Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς (ΣΜ). Η...

Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και του λογισμικού Συστήματος Διαχείρισής της (Market Management System – MMS)

Ενημερώνεστε ότι η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ΑΑΗ και του λογισμικού διαχείρισής της (MMS) ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2022. Η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος διήρκησε 8 εβδομάδες (17/10/2022-11/12/2022) και περιέλαβε ενημέρωση και εκπαίδευση των...

Ακύρωση προγράμματoς περικοπών ηλεκτροδότησης για την Τέταρτη 14/12/2022

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας θα παραμείνουν στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος και ως εκ τούτου το Ενδεικτικό...

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διακοπής Ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 14/12/2022

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Ηλεκτρικού Συστήματος και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης Ολικής Σβέσης κατά την περίοδο που οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας δεν θα είναι στη...

Σημαντική Ανακοίνωση

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας δεν θα είναι στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ...

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032 Αριθμός Διαβούλευσης 03/2022

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 03/2022 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 26 Νοεμβρίου 2022 μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2022...