Επιλογή Σελίδας

Αναγκαιότητα περιορισμού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σχετικά με τον περιορισμό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) διαβεβαιώνει ότι οι εν λόγω περιορισμοί είναι απόλυτα αναγκαίοι, στον βαθμό που εφαρμόζονται, για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του...

Δοκιμές για επιβεβαίωση ικανότητας για λήψη και εκτέλεση των Εντολών Κατανομής που εκδίδονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς (MMS)

Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 29/12/2023, ο ΔΣΜΚ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, προϋπόθεση για ένταξη των Παραγωγών ΑΠΕ και...

Περιορισμός Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναρτά από την 1/1/2023 στην ιστοσελίδα του σε αυτή τη σελίδα ημερήσιες αναφορές για τις περικοπές Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς (ΣΜ). Η...

Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και του λογισμικού Συστήματος Διαχείρισής της (Market Management System – MMS)

Ενημερώνεστε ότι η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ΑΑΗ και του λογισμικού διαχείρισής της (MMS) ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2022. Η δεύτερη δοκιμαστική περίοδος διήρκησε 8 εβδομάδες (17/10/2022-11/12/2022) και περιέλαβε ενημέρωση και εκπαίδευση των...

Ακύρωση προγράμματoς περικοπών ηλεκτροδότησης για την Τέταρτη 14/12/2022

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας θα παραμείνουν στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος και ως εκ τούτου το Ενδεικτικό...

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διακοπής Ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 14/12/2022

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Ηλεκτρικού Συστήματος και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης Ολικής Σβέσης κατά την περίοδο που οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας δεν θα είναι στη...