Επιλογή Σελίδας

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ)

Περιλαμβάνει θέματα και ανακοινώσεις ή επισυνημμένα κείμενα που αφορούν αποκλειστικά όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.

Α. Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ

Β. Εκδόσεις Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

 1. Εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής σε ισχύ:
  (i) Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 4.0.0 (Ενοποιημένη)
  (ii) Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 4.0.1 (Τροποποιητική)
  (iii) Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 4.0.2 (Τροποποιητική)
  (iv) Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Έκδοση 4.0.3 (Τροποποιητική)
  (v) Άτυπη Ενοποιημένη Έκδοση των Εγκεκριμένων και σε Ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ανεπίσημο κείμενο): Η παρούσα Ενοποιημένη Έκδοση των ΚΜΔ, η οποία παρέχεται για διευκόλυνση της ανάγνωσης των ΚΜΔ σε ισχύ, αποτελεί ανεπίσημη ενοποίηση της εγκεκριμένης και ισχύουσας Ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και των εγκεκριμένων και ισχυουσών Τροποποιήσεων 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3. Τονίζεται ότι σε περίπτωση οποιωνδήποτε διαφορών, υπερισχύουν η εγκεκριμένη και ισχύουσα Ενοποιημένη Έκδοση 4.0.0 και οι εγκεκριμένες και ισχύουσες Τροποποιήσεις 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3.
 2. Εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ:
  (i) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 316/2019 ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.1.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)
  (ii) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 119/2019 ημερομηνίας 07 Μαΐου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.0.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)
  (iii) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 127/2020 ημερομηνίας 28 Απριλίου 2020, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)
 3.    Όλες οι Εκδόσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που δεν είναι πλέον σε ισχύ:
  (i) Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 1.1.1
  (ii) Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 2.0.0
  (iii) Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 3.0.0
  (iv) Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Τροποποιητική Έκδοση 3.0.1
  (v) Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 3.0.2 (Τροποποίηση Έκδοσης 3.0.1)

Γ. Συνεδρίες Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς & Διανομής

Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 20 Ιουλίου 2012
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 14 Μαΐου 2012
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 15 Οκτωβρίου 2010
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 3 Μαϊου 2006
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 21 Ιουνίου 2005
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 8 Φεβρουαρίου 2005
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 14 Ιανουαρίου 2005
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 23 Νοεμβρίου 2004
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 22 Οκτωβρίου 2004
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 22 Σεπτεμβρίου 2004
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 14 Σεπτεμβρίου 2004
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 3 Σεπτεμβρίου 2004
Συνεδρία ΣΕ ΚΜΔ 27 Αυγούστου 2004
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς