Επιλογή Σελίδας

Γενικές Πληροφορίες

Με βάση τις πρόνοιες του «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (122(I)/2003)», «σύστημα μεταφοράς» σημαίνει το σύστημα που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης που ανήκουν στην ΑΗΚ και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξοπλισμό, συσκευές και μετρητές που ανήκουν στην ΑΗΚ σε σχέση με τη μεταφορά ηλεκτρισμού».

Το Σύστημα Μεταφοράς (ΣΜ) αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ των κύριων σημείων ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου διανομής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. Ο εξοπλισμός του ΣΜ περιλαμβάνει τις εναέριες γραμμές μεταφοράς, τα υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης, τους μετασχηματιστές υποβίβασης τάσης, τις διακοπτικές διατάξεις και τον λοιπό εξοπλισμό υψηλής τάσης στους Υποσταθμούς Μεταφοράς (Υ/Σ).

Το δίκτυο υψηλής τάσης του ΣΜ συνδέει τα κύρια σημεία ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ/Σ, οι οποίοι τοποθετούνται σε σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση ζήτησης φορτίου. Ο κάθε Υ/Σ περιλαμβάνει αριθμό μετασχηματιστών υποβίβασης τάσης για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ισχύος σε μέση τάση 11 kV ή 22 kV, η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής για την ηλεκτροδότηση του καταναλωτικού φορτίου. Τα κομβικά σημεία ηλεκτροπαραγωγής στο ΣΜ περιλαμβάνουν τους τρεις συμβατικούς Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ και τα μεγάλα Αιολικά Πάρκα.

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το ηλεκτρικό δίκτυο του ΣΜ (εναέριες γραμμές και υπόγεια καλώδια) λειτουργεί σε υψηλή τάση 132 kV, με κάποια μεμονωμένα τμήματα του να λειτουργούν σε τάση 66 kV. Το συνολικό μήκος του δικτύου υψηλής τάσης στο ΣΜ ανέρχεται περίπου στα 1325 km*. Οι τάσεις λειτουργίας των επιμέρους συνδέσεων μεταξύ των Υ/Σ ταξινομούνται ως ακολούθως:

  • Εναέριες γραμμές κατασκευής 220 kV σε λειτουργία 132 kV: 88 km
  • Εναέριες γραμμές κατασκευής 132 kV σε λειτουργία 132 kV: 885 km
  • Εναέριες γραμμές κατασκευής 132 kV σε λειτουργία 66 kV: 85 km
  • Εναέριες γραμμές κατασκευής 66 kV σε λειτουργία 66 kV: 40 km
  • Υπόγεια καλώδια 132 kV: 227 km

Οι εναέριες γραμμές κατασκευής 66 kV αντικαθίστανται, σταδιακά, από γραμμές 132 kV με σκοπό την πλήρη απόσυρση τους.

Το ΣΜ περιλαμβάνει συνολικά 127 μετασχηματιστές υποβίβασης τάσης σε 58 Υ/Σ 132 kV και 8 διαζυγικούς μετασχηματιστές 132/66 kV.

 

*Στοιχεία του 2017