Επιλογή Σελίδας

Νέες Συνδέσεις

Στο μέρος αυτό δίδονται όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών, που πρέπει να έχει υπόψη του ένας υποψήφιος Αιτητής που, ως Παραγωγός ή Καταναλωτής, ενδιαφέρεται να συνδέσει τις ηλεκτρικές του εγκαταστάσεις στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής. Οι αναλυτικές λεπτομέρειες περιέχονται στα επί μέρους ηλεκτρονικά αρχεία (pdf files) που παρατίθενται πιο κάτω. Συνοπτικά αναφέρεται το περιεχόμενο αυτών των ηλεκτρονικών αρχείων ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Ο Αιτητής (Παραγωγός ή Καταναλωτής) πρέπει να συμπληρώσει την ανάλογη Αίτηση Σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Ερωτηματολογίου) και να την υποβάλει στο ΔΣΜΚ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.

Η διαδικασία που ακολουθείται από το στάδιο υποβολής της Αίτησης Σύνδεσης μέχρι και το στάδιο σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του Αιτητή και του ΔΣΜΚ παρουσιάζεται στη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)».

Αναφορικά με διάφορα στοιχεία που αφορούν στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, την οποία ο Αιτητής πρέπει να καταβάλει για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, καθώς και για άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Αιτητή, αυτά περιλαμβάνονται στις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την απόφαση της υπ’ αριθμό 821/2012 ημερομηνίας 30/11/2012, ενέκρινε τα πιο πάνω αναφερόμενα, δηλαδή τη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)» και τις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών», με έναρξη ισχύος την 01/01/2013.

Σχετικό δείγμα της Σύμβασης Σύνδεσης που θα υπογραφεί μεταξύ Αιτητή και ΔΣΜΚ, και το οποίο δείχνει τι περίπου περιλαμβάνεται σε αυτή, παρουσιάζεται στο «Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου».

Παρατίθεται επίσης σχετικό Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής», στο οποίο επεξηγούνται όλα τα απαιτούμενα που πρέπει να έχει υπόψη του ο Αιτητής, τα οποία αφορούν το στάδιο που ακολουθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του.

Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, για τους οποίους γίνεται αναφορά στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 122(Ι)/2003, καθορίζουν αναλυτικά τις λειτουργικές διαδικασίες και τις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με όλους τους Χρήστες (Παραγωγούς/ Καταναλωτές) του Συστήματος Μεταφοράς.

Επίσης, παρατίθεται κατάλογος των Αιτήσεων Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και Συμβατικούς, τις Αιτήσεις Σύνδεσης Καταναλωτών, καθώς επίσης τις Συμβάσεις Σύνδεσης που υπογράφηκαν με τον ΔΣΜΚ και βρίσκονται σε ισχύ. Ο κατάλογος αυτός έχει τίτλο «Κατάλογος Αιτήσεων/ Συμβάσεων Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς».

 1. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού / Πελάτη)
 2. Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών
  2.1 Υποσταθμοί Μεταφοράς με Καθεστώς Επιστρεπτέας Συνεισφοράς
 3. Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας
 4. Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης (για Αιολικό Πάρκο)
 5. Εγχειρίδιο “Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς / Διανομής”
 6. Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
 7. 7. Έντυπα Αιτήσεων Σύνδεσης
  7.1. Αίτηση για Σύνδεση Παραγωγών στο Δίκτυο Μεταφοράς
  7.1.1. Ερωτηματολόγιο για Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής
  7.1.2. Ερωτηματολόγιο για Αιολικά Πάρκα
  7.1.3. Ερωτηματολόγιο για Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  7.2. Αίτηση για Σύνδεση Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς
  7.2.1. Ερωτηματολόγιο Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

Προδιαγραφές Εξοπλισμού Υποσταθμού Μεταφοράς

Στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Αιτητή, αναφέρεται ότι ο Αιτητής πρέπει να κατασκευάσει τον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων Παραγωγού /Καταναλωτή (ΚΥΕΠ / ΚΥΕΚ). Ο Αιτητής είναι υπεύθυνος να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό του υποσταθμού αυτού καθώς επίσης και να εκτελέσει όλες τις σχετικές εργασίες και δοκιμές ελέγχου και παραλαβής εξοπλισμού (commissioning tests) για τον υποσταθμό αυτό. Όλος ο εξοπλισμός και όλες οι εργασίες και δοκιμές του Αιτητή πρέπει να ικανοποιούν τις Προδιαγραφές Εξοπλισμού Μεταφοράς και Υποσταθμών, όπως κατά καιρούς αναθεωρούνται από την ΑΗΚ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση Σύνδεσης του Αιτητή.

Ο Αιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο του υποσταθμού που θα κατασκευάσει για τον ΚΥΕΠ / ΚΥΕΚ, δηλαδή έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ των τύπων υποσταθμού «Υπαίθριου Ανοικτού Τύπου» (Outdoor AIS type) ή υποσταθμού «Μεταλοενδεδυμένου Κλειστού Τύπου» (Indoor /Outdoor GIS (Gas Insulated Switchgear) type).

Οι Προδιαγραφές περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό, τα υλικά, τις μεθόδους και τις σχετικές εργασίες που αφορούν τις πιθανές επιλογές και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, κυρίως σε σχέση με τον εξοπλισμό ισχύος και τον τύπο του Υποσταθμού. Σημειώνεται ότι η επιλογή για εξοπλισμό Μέσης Τάσης, Προστασίας και Έλεγχου– Αυτοματοποιημένο Σύστημα Υποσταθμού – περιορίζεται με βάση τους συγκεκριμένους όρους των σε ισχύ προδιαγραφών.
Κατά συνέπεια, ο Αιτητής θα μπορεί να αποκτήσει από την ΑΗΚ την τελευταία έκδοση των προδιαγραφών της ΑΗΚ, αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το ΔΣΜΚ.


Κατάλογος Αιτήσεων/ Συμβάσεων Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς

 

Font Resize