Επιλογή Σελίδας

Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς

Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου

Με τροποποίηση του άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122 (Ι), έχει δοθεί η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Η μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 με την οποία η μεταβατική ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Εξέδωσε επίσης Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και μια σειρά από άλλες σχετικές αποφάσεις. Κατάλογος με την Ρυθμιστική Απόφαση, τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ΔΣΜΚ καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο ΔΣΜΚ καθόρισε την διαδικασία ένταξης και τα σχετικά έντυπα αίτησης ένταξης τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Δημοσιεύεται επίσης κατάλογος με παραμέτρους που περιέχονται στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και τις ιστορικές τιμές εκκαθάρισης των αποκλίσεων.

Διαδικασία Ένταξης

Παράμετροι και τιμές Μεταβατικών Ρυθμίσεων
Παράμετροι ΚΜΡ

Αποφάσεις ΡΑΕΚ
Κανονισμοί και Αποφάσεις ΡΑΕΚ

Αποφάσεις ΔΣΜΚ
Αποδεκτές Βαθμίδες Μακροπρόθεσμης Αξιολόγησης Χρέους Πιστοποιημένης Τράπεζας για σκοπούς Κάλυψης Εγγύησης

Ανοικτή Ημερίδα “Εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου – Σχεδιασμός Λειτουργίας” – 21 Μαρτίου 2018
Παρουσίαση

 

Font Resize