Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 και για διάρκεια τουλάχιστον 8 εβδομάδων, τη διεξαγωγή δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος MMS με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων προς δραστηριοποίηση στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ). Σκοπός είναι η ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ΑΑΗ καθώς και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας τόσο των συστημάτων τους όσο και των συστημάτων του ΔΣΜΚ.

Πριν την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει όπως διεξαγάγει μια ημερίδα παρουσίασης του συστήματος MMS, συμπεριλαμβανομένης και βασικής εκπαίδευσης των Συμμετεχόντων στη χρήση του. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς δοκιμής, χωρίς οικονομικό αντίχτυπο και σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, διεκπεραιώνοντας τις σχετικές εργασίες που τους αφορούν μέσω του συστήματος MMS.

Για το πιο πάνω καθώς και για σκοπούς καλού προγραμματισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν εγγράφως στον ΔΣΜΚ, το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ημερίδα εκπαίδευσης και παρουσίασης του MMS ή/και το ενδιαφέρον τους για ένταξη στη δοκιμαστική λειτουργία. Για να καταστεί εφικτό το δεύτερο και να δοθεί πρόσβαση στο σύστημα MMS, ενημερώνεστε πως απαιτείται η ικανοποίηση των πιο κάτω:

 1. Απόκτηση, κατόπιν αιτήσεως προς το Εξουσιοδοτημένο Τοπικό Γραφείο Χορήγησης EIC κωδικών (Energy Identification Codes), κωδικών Συμμετεχόντων τύπου Χ, καθώς και κωδικών πόρων τύπου W για τις οντότητες παραγωγής/απορρόφησης.
 2. Σύνδεση στην ειδική υπηρεσία του ΔΣΜΚ μέσω της CYTA (Σημ. 1).
 3. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (τοίχος προστασίας (Firewall)) από τον ΔΣΜΚ (Σημ. 2).

Σημειώνεται πως τόσο η σύνδεση στη CYTA όσο και ο ειδικός εξοπλισμός θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητα και για τη δραστηριοποίηση καθενός Συμμετέχοντα και κατά την κανονική λειτουργία της ΑΑΗ.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλείστε όπως αποστείλετε το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 19ης Αυγούστου 2022, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση marketqueriesΑΤdsm.org.cy, με τίτλο «Δοκιμαστική Λειτουργία MMS», επισυνάπτοντας σκαναρισμένο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το πιο κάτω έντυπο στο οποίο παρακαλείστε όπως δηλώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το Ονοματεπώνυμό σας,
 • τον Οργανισμό/Εταιρία σας (όπου υφίσταται),
 • εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ημερίδα εκπαίδευσης / παρουσίασης του MMS μόνο, ή/και δραστηριοποίησης στη δοκιμαστική λειτουργία.
 • Σε περίπτωση που δηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής στη δοκιμαστική λειτουργία, καλείστε όπως επιπρόσθετα δηλώσετε τον αιτούμενο τρόπο συμμετοχής (ήτοι ως Παραγωγός, Παραγωγός ΑΠΕ, Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, Εκπρόσωπος Φορτίου/Προμηθευτής, Υπεύθυνος Φορέας Εξισορρόπησης) καθώς επίσης όπως υποβάλετε κατάλογο του χαρτοφυλακίου Μονάδων ή/και Μονάδων ΑΠΕ ή/και Συμμετεχόντων που θα εκπροσωπείτε κατά περίπτωση.

Αναλόγως του τελικού αριθμού ενδιαφερομένων ενδεχομένως να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τη συμμετοχή στη δοκιμαστική λειτουργία που θα αποφασιστεί από τον ΔΣΜΚ ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας του κάθε ενδιαφερόμενου για δραστηριοποίηση στη δοκιμαστική λειτουργία αλλά και άλλων κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλώ όπως απαντήσετε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω.

Λευκωσία, 5 Αυγούστου,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Σημειώσεις:
Σημ. 1:

 • Ο αναμενόμενος χρόνος εγκατάστασης της υπηρεσίας από τη CYTA, ανέρχεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, νοουμένου ότι η σύνδεση θα γίνει σε περιοχή όπου υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο της CYTA.
 • Σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν έχει καμία άλλη υπηρεσία με τη CYTA τότε θα πρέπει να εγγραφεί ως πελάτης της, κάτι που θα απαιτήσει μέχρι και 3 επιπρόσθετες εργάσιμες ημέρες.
 • Νοουμένου ότι η σύνδεση θα γίνει σε περιοχή όπου υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο της CYTA, το κόστος της Υπηρεσίας, το οποίο καταβάλλεται από τον Αιτητή στη CYTA, ανέρχεται σε:
  • Κόστος σύνδεσης € 93.61
  • Μηνιαίο κόστος € 46.15
 • Οι χρεώσεις αναφέρονται χωρίς το ΦΠΑ, δεν είναι επιστρεπτέες και για περιοχές χωρίς υφιστάμενο δίκτυο της CYTA θα είναι διαφορετικές.

Σημ. 2:

 • Το κόστος του εξοπλισμού, πληρωτέο από τον Αιτητή στον ΔΣΜΚ, ανέρχεται σε € 550 πλέον ΦΠΑ (συμπ. 24×7 Enhance Forticare συμβόλαιο για τρία χρόνια).
 • Οι κωδικοί / διευθύνσεις ΙΡ που θα παραχωρηθούν από τη CYTA με την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας σύνδεσης, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον ΔΣΜΚ για σκοπούς προγραμματισμού του εξοπλισμού.
 • Ο εξοπλισμός θα μπορεί να παραχωρηθεί στον Συμμετέχοντα τρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση των κωδικών/ διευθύνσεων ΙΡ

Έντυπο:
Έντυπο για Συμμετοχή στη Δοκιμαστική Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ

*Το έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (ΣΑΑ).