Επιλογή Σελίδας

Διαγωνισμοί & Προσφορές

Ο ΔΣΜΚ προκηρύσσει κατά καιρούς διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και Υπηρεσιών. Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και διενεργούνται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα προκήρυξης. Οι προσφοροδότες μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα προκήρυξης σε εκτυπωμένη μορφή από τα γραφεία του ΔΣΜΚ ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Ανοικτές Προσφορές
Προηγούμενες Προσφορές