Επιλογή Σελίδας

Ετήσιες Εκθέσεις

Σύμφωνα με το Άρ 62(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 (Ν. 122(Ι)/2003) η ετήσια έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου αποτελεί μέρος της ετήσιας έκθεσης της ΡΑΕΚ η οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ως άνω αναφερόμενου Νόμου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς