Επιλογή Σελίδας

Ετήσιες Εκθέσεις

Σύμφωνα με το Άρ.69 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021(Ν.130(Ι)/2021) ο Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ εντός έξι (6) μηνών από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, υποβάλει έκθεση, μέσω του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του ΔΣΜΚ κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης στη ΡΑΕΚ.

Η πιο πάνω έκθεση:
(α) περιέχει ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στα καθήκοντα, στις αρμοδιότητες και στις εξουσίες του ΔΣΜΚ,
(β) περιλαμβάνει γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το εκάστοτε έτος,
(γ) περιέχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 109 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, και
(δ) περιέχει αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία από τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά για την κατάθεση αντιγράφου της ετήσιας έκθεσης του ΔΣΜΚ, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ακολούθως ο ΔΣΜΚ αναρτά την έκθεση στην ιστοσελίδα του, για εύκολη πρόσβαση του κοινού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 (Ν.122(Ι)/2003), ο οποίος καταργήθηκε με τη ψήφιση του Νόμου Ν.130(Ι)/2021, η ετήσια έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για τα έτη 2004-2020 αποτελούσε μέρος της ετήσιας έκθεσης της ΡΑΕΚ.