Επιλογή Σελίδας

Χάρτης Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η

Ο Χάρτης Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η (Hosting Capacity Map) Υποσταθμών Μεταφοράς δημιουργήθηκε από κοινού από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) στα πλαίσια της Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής 2021-2030, που εκπονήθηκε με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Αποσκοπεί στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με την ικανότητα ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ-Η στο Συστήμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου.

Ο Χάρτης Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η είναι στην ουσία ένα εργαλείο, το οποίο παρουσιάζει γεωγραφικά τη μέγιστη ισχύ των Συστημάτων ΑΠΕ-Η που είναι δυνατόν να συνδεθεί ανά υποσταθμό Μεταφοράς (Υ/Σ). Επίσης, παρουσιάζεται η Διαθέσιμη Δυναμικότητα Υποδοχής ΑΠΕ-Η, δηλαδή η υπολειπόμενη διαθέσιμη ικανότητα ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ-Η η οποία προκύπτει αφαιρώντας από τη Δυναμικότητα Υποδοχής τα ήδη εγκαταστημένα συστήματα ΑΠΕ-Η (στα εγκατεστημένα συστήματα περιλαμβάνονται και τα συστήματα που έχουν ήδη αποδεχτεί τους Προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης).

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Χάρτη Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η είναι ενδεικτικές και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν τον ΔΣΔ ή τον ΔΣΜΚ για σύνδεση αφού, πέραν της διαθέσιμης ικανότητας του Υ/Σ, λαμβάνονται υπόψη και αρκετά άλλα χαρακτηριστικά και δεδομένα του δικτύου. Αυτά εξετάζονται και αναλύονται τη δεδομένη στιγμή, μετά την υποβολή αίτησης. Επίσης οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες δεν λαμβάνουν υπόψη μη ηλεκτρολογικά κριτήρια, όπως η δυνατότητα πολεοδομικής ή άλλης έγκρισης στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η επιλογή εγκατάστασης ΑΠΕ-Η σε Υ/Σ Μεταφοράς με διαθέσιμη δυναμικότητα υποδοχής, δεν θα εγγυάται απαραίτητα την πιο γρήγορη σύνδεσή του Συστήματος στο δίκτυο.

Οι δύο Διαχειριστές, με κριτήριο τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση, διαθέτουν τα ενεργά δίκτυά τους σε όλους ανεξαίρετα τους συμμετέχοντες ή εν δυνάμει συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού, συμπορευόμενοι όλοι μαζί, με πλήρη επιτυχία, στον δρόμο της ενεργειακής μετάβασης.

Σύνδεσμος για πρόσβαση στην πανόπτη (dashboard) της Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η του Ηλεκτρικού Συστήματος

Τελευταία ημερομηνία επικαιροποίησης: 11/04/2024