Επιλογή Σελίδας

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας της Κύπρου

Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας αποτελούν απαραίτητη υποδομή για τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς. Το Εθνικό Κέντρο Ενέργειας της Κύπρου, μεταξύ άλλων, παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης του κάθε ενός ξεχωριστά εξοπλισμού από τον πολυάριθμο που αποτελεί το Σύστημα Παραγωγής και Μεταφοράς, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση των απαραίτητων λειτουργικών χειρισμών του εξοπλισμού. Μέσω του  παρακολουθείται η λειτουργία του κάθε Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού και Υποσταθμού Μεταφοράς και να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι λειτουργικούς χειρισμούς ή τηλεχειρισμοί στους χώρους αυτούς
  • λαμβάνονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και διατήρηση της συχνότητας και των τάσεων σε όλα τα σημεία του συστήματος, στα πλαίσια που καθορίζονται από τους κανονισμούς
  • συντονίζονται όλες οι λειτουργικές δραστηριότητες στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται διαφοροποιήσεις στις διασυνδέσεις του εξοπλισμού με ασφάλεια και ταχύτητα, ακολουθώντας συγκεκριμένες αυστηρές διαδικασίες και Κανονισμούς Ασφάλειας
  • συντονίζονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για άμεση αποκατάσταση παροχής μετά από έκτακτα περιστατικά ή διαταραχές στο σύστημα
  • λαμβάνονται έγκαιρα οι απαιτούμενες ενέργειες μετά από συστηματική πρόβλεψη του φορτίου του συστήματος για δέσμευση και φόρτιση μονάδων παραγωγής, ώστε να ικανοποιείται η οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης
  • αναλαμβάνονται σε συνεχή βάση όλες οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος λειτουργίας του συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για να μπορέσει ένα μοντέρνο Κέντρο Ελέγχου να επιτυγχάνει τους πιο πάνω στόχους, χρειάζεται να είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα συστήματα που να παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή κατάσταση όλων των τμημάτων του δικτύου μέσω ειδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού. Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες είναι εξοπλισμένα με τέτοια συστήματα, γνωστά σαν Συστήματα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ).

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (Ε.Κ.Ε.Ε.) βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και επανδρώνεται  επί 24ώρου βάσης, παρακολουθώντας τη λειτουργία της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Δικτύου Μεταφοράς.

Το Ε.Κ.Ε.Ε. έχει εξοπλιστεί με μοντέρνο Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ), με πλήρη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη μεταφορά δεδομένων από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς και Υποσταθμούς Μεταφοράς μέσω τηλετερματικού εξοπλισμού και με σύστημα οθονών και προβολέων για καλύτερη παρακολούθηση της Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς και τους Υποσταθμούς, συνεργεία επιδιόρθωσης, φορείς, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, κλπ, με αριθμό εναλλακτικών τρόπων, για συντονισμό εργασιών και ενημέρωση για βλάβες ή διακοπές.