Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Μεταφοράς

Οι Κανόνες Μεταφοράς ετοιμάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021.

Οι Κανόνες Μεταφοράς καθορίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες και τις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με όλους τους Χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς. Είναι ένα κείμενο με επακριβώς καθορισμένες διαδικασίες για τη Λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου με το οποίο επιτυγχάνεται ο έλεγχος και ρύθμιση του σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπιστίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Καθορίζουν τις καθημερινές διαδικασίες, τόσο για σκοπούς σχεδιασμού, όσο και για σκοπούς λειτουργίας του συστήματος και καλύπτουν κανονικές και έκτακτες συνθήκες. Με τους Κανόνες Μεταφοράς παρέχονται τα μέσα στους λειτουργούς του Ηλεκτρικού Συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται πάντοτε ο στιγμιαίος ισοζυγισμός της Παραγωγής και της Ζήτησης στο φιλελευθεροποιημένο περιβάλλον της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου. Οι Κανόνες Μεταφοράς είναι σχεδιασμένοι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, η συντήρηση και η λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου και οικονομικού Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και να διευκολύνεται η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Οι Κανόνες Μεταφοράς εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ κατόπιν Απόφασης της ΡΑΕΚ.

Εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς σε ισχύ:

Κανόνες Μεταφοράς – Έκδοση 1.0.0
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 154/2023 ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023, ενέκρινε την Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς η οποία τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 304/2023, ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, ο ΔΣΜΚ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν τον σκοπό οποιασδήποτε επανεξέτασης των Κανόνων Μεταφοράς.

Διαβούλευση Αρ. 03/2023, 31 Μαρτίου μέχρι τις 21 Απριλίου 2023

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κατ’ αντιστοιχία με τους Κανόνες Μεταφοράς, οι Κανόνες Διανομής περιλαμβάνουν τους σχετικούς κανονισμούς για όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με τη σύνδεση και τη λειτουργία του συστήματος διανομής, ετοιμάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021).

Οι Κανόνες Διανομής είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 304/2023, ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2023, καταργούνται όλες οι εγκεκριμένες και σε ισχύ εκδόσεις των υφιστάμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Αρχείο των παλαιότερων εκδόσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο.