Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου έχει ετοιμάσει τεχνικούς κανόνες που καθορίζουν τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και διευκρινίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του με όλους τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή τους Παραγωγούς, τους Προμηθευτές, τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τους Πελάτες που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς.

Οι Κανόνες του Συστήματος Μεταφοράς είναι σχεδιασμένοι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, η συντήρηση και η λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς, για να καταστήσουν δυνατό τον ανταγωνισμό στην παραγωγή και προμήθεια του ηλεκτρισμού.

Το τελικό έντυπο περιλαμβάνει και τους Κανόνες Διανομής, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής τίθενται σε ισχύ μετά από έγκριση και δημοσίευσή τους από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής σε ισχύ:


Εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ:

(i) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 316/2019 ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.1.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)

(ii) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 119/2019 ημερομηνίας 07 Μαΐου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.0.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)

(iii) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 127/2020 ημερομηνίας 28 Απριλίου 2020, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις αυτού). (Σχετική Ανακοίνωση)

Διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 75 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, οποιαδήποτε αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής διενεργείται από το ΔΣΜΚ σε διαβούλευση με όλους τους σχετικούς κατόχους αδειών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και διέπουν τις διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεων τους.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς