Επιλογή Σελίδας

Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη

Μάϊος 2022 (2022 - 2030)

Αναθεωρημένη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2022 – 2030
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από τον ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Αναθεωρημένης Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2022-2030. Η Επίσημη Αναθεωρημένη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2022 – 2030 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 03 Μαΐου 2022 με την απόφαση 113/2022.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.

Μάρτιος 2021 (2021 - 2030)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2021 – 2030
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από τον ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2020-2029. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2021 – 2030 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 21 Μαΐου 2021 με την απόφαση 163/2021.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.

Μάρτιος 2020 (2020 - 2029)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2020 – 2029
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από τον ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2020-2029. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2018 – 2027 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 25 Φεβρουαρίου 2020 με την απόφαση 73/2020.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.

Μάρτιος 2019 (2019 - 2028)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2019 – 2028
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από το ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2019-2028. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2019 – 2028 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 09 Ιουλίου 2019.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.

Μάρτιος 2018 (2018 - 2027)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2018 – 2027
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από το ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2018-2027. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2018 – 2027 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 2 Μαρτίου 2018.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.

Μάρτιος 2017 (2017 - 2026)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2017 – 2026
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από τον ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2017-2026. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2017 – 2026 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 22 Μαρτίου 2017.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα.


Μάρτιος 2016 (2016 - 2025)

Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2016 – 2025
Η πρόβλεψη της Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) της Δημοκρατίας ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο (Ν.122(Ι)/2003), από το ΔΣΜK και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

Ο ΔΣΜK έχει προχωρήσει σε ετοιμασία αναθεωρημένης Μελέτης Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης για τη δεκαετία 2016-2025. Η Επίσημη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) και Ισχύος (MW) για την περίοδο 2016 – 2025 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 30 Μαρτίου 2016.

Τα αποτελέσματα με τις αναμενόμενες τιμές Μέγιστης Ισχύος και Ενέργειας φαίνονται στις πιο κάτω Γραφικές Παραστάσεις όπου παρουσιάζονται επίσης τα ετήσια ιστορικά στοιχεία από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα.