Επιλογή Σελίδας

Συνήθη Ερωτήματα

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου;
Οι βασικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου είναι η λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στηρίζοντας και προωθώντας την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου συντονίζει τις ενέργειες για αποκατάσταση βλαβών ή άλλων προβλημάτων στο Σύστημα Παραγωγής/ Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε αυτό να εξασφαλίζει απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και να καθίσταται αποδοτικό, συντονισμένο, ασφαλές, αξιόπιστο, και οικονομικά βιώσιμο. Πρόσθετα, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ετοιμάζει δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης, για διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.
Ποια είναι η σχέση του ΔΣΜΚ με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού;
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι το αρμόδιο Υπουργείο στην Κυπριακή Δημοκρατία που χειρίζεται θέματα σχετικά με τον τομέα της Ενέργειας. Κατά συνέπεια, ο ΔΣΜΚ, όπως και όλοι οι οργανισμοί και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, έχουν άμεση σχέση με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Παρόλο που ο ΔΣΜΚ είναι νομικά ανεξάρτητη υπηρεσία και δεν υπάγεται στο Υπουργείο, τόσο αυτός όσο και όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο και συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τα Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται από καιρού εις καιρό από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ποια η διαδικασία σύνδεσης ενός Σταθμού Παραγωγής ή ενός Καταναλωτή στο Σύστημα Μεταφοράς;
Ποια η σχέση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ);
Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), ο ΔΣΜK είναι ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, ενώ η ΑΗΚ είναι ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς της Κύπρου. Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου ο ΔΣΜΚ ανεξαρτητοποιείται πλήρως από την ΑΗΚ και καθίσταται ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο δεν δύναται να ενασχολείται με την παραγωγή, τη διανομή ή την παροχή ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία. Το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ θα κληθεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τη μεταφορά του από την ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ ή την παραμονή του στην ΑΗΚ, κατά τα οριζόμενα στο Αρ.83 του Ν.130(Ι)/2021.
Ποιος είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ);
Ο ΔΣΜΚ είναι ανεξάρτητη υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που συστάθηκε  το 2004, μετά από απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για εναρμόνιση με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς κανόνες για απελευθέρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜ εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Τι είναι το Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας;
Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, το “Σύστημα Διανομής” σημαίνει το ηλεκτρικό δίκτυο παροχής σε μέση και χαμηλή τάση. Στο δίκτυο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα σε τάση ίση ή μεγαλύτερη των 66.000 βολτς. Δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς.

Το Σύστημα Διανομής, σε αντίθεση με το Σύστημα Μεταφοράς, το λειτουργεί και το διαχειρίζεται ο Ιδιοκτήτης του, που είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Τι είναι το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας;
Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, το “Σύστημα Μεταφοράς” σημαίνει το σύστημα που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές Υψηλής Τάσης,  τους υποσταθμούς και τον εξοπλισμό τους, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξοπλισμό, συσκευές και μετρητές.

Το Σύστημα Μεταφοράς το λειτουργεί και το διαχειρίζεται ο ΔΣΜK και την ιδιοκτησία του έχει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πού πρέπει να απευθύνονται οι αιτήσεις για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής, στο ΔΣΜK ή στην ΑΗΚ; Ποιος τις χειρίζεται και ποιος εκδίδει όρους;