Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Το FLEXITRANSTORE είναι συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα μέσω του πλαισίου HORIZON 2020, το οποίο έχει ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2017 και ήταν προγραμματισμένο να τελειώσει τον Οκτώβριο του 2021.
Στα τρία Demo που θα εφαρμοσθούν στην Κύπρο, ο ΔΣΜΚ συμμετέχει ενεργά.

Συγκεκριμένα θα γίνει:
• Eγκατάσταση και Λειτουργία ενός Συστήματος Αποθήκευσης Μπαταρίας στον Υ/Σ Αθηένου,
• Πειραματική Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρισμού βάσει Δεδομένων του Συστήματος της Κύπρου,
• Εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου εντός του Συστήματος Αποθήκευσης με σκοπό εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων ελέγχου του Συστήματος

Η ενεργή συμμετοχή του ΔΣΜΚ στο έργο EMPOWER, ήταν καίρια για κομβικά μέρη του έργου, και συγκεκριμένα για τη σύνδεση Συσκευών Μέτρησης Στρεφόμενων Διανυσμάτων – PMUs που εγκαταστάθηκαν στο Σύστημα Μεταφοράς με τα συστήματα συλλογής και αποθήκευσης αυτών των δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη του λογισμικού που θα επιτρέπει την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων από τον ΔΣΜΚ με τους αλγόριθμους που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του πλαισίου HORIZON 2020.

Σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του πλαισίου HORIZON 2020, με την κωδική ονομασία OneNet, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά και με την εμπλοκή του ΔΣΜΚ.
Στην Κύπρο θα αναπτυχθεί μία πιλοτική πλατφόρμα η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στο ανατολικό σύμπλεγμα μαζί με την αντίστοιχη ελληνική. Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου «Κοίος», είναι ο συντονιστής της Κυπριακής κοινοπραξίας που στόχο έχει την ανάπτυξη αυτής της πιλοτικής πλατφόρμας η οποία θα ενισχύσει την συνεργασία των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής, με σκοπό να αυξηθεί μεταξύ άλλων ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.