Επιλογή Σελίδας

Σχέδιο Δημοσίευσης Ν.184(Ι)/2017

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020, τέθηκε σε ισχύ ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(Ι)/2017), ο οποίος ανταποκρίνεται στην επιβαλλόμενη και αυξημένη ανάγκη για Διαφάνεια και Λογοδοσία στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Η εν λόγω νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους πολίτες, υπό προϋποθέσεις , να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες που κατέχονται από τις Δημόσιες Αρχές, με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των πράξεων και αποφάσεων της Διοίκησης.

Πιο κάτω θα βρείτε το Σχέδιο Δημοσίευσης για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), όπως εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριών στις 21/11/2019,σύμφωνα με το άρθρο 38 του ως άνω αναφερόμενου Νόμου.

Αν οι πληροφορίες που ζητάτε δεν είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΔΣΜΚ, τότε μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς αίτημα στο [email protected], με τίτλο «Αίτηση παροχής πληροφοριών» συμπεριλαμβάνοντας στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα:
– όνομα/επωνυμία,
– διεύθυνση επικοινωνίας και
– περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Πληροφοριών
Ιστοσελίδα Επιτρόπου Πληροφοριών