Επιλογή Σελίδας

3η Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σχετικά με το Χρηματικό Διακανονισμό και τις Καλύψεις Εγγύησης στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται, σε συνεργασία με το ΧΑΚ, παρουσίαση...

2η Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Σωρευτική Εκπροσώπηση ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται παρουσίαση σχετικά με τη Σωρευτική...

Εξόφληση τιμολογίων εκκαθάρισης Μαρτίου 2024 της Μεταβατικής Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού

Λόγω της αργίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό αγοράς που τηρεί ο ΔΣΜΚ για την εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν την εκκαθάριση Μαρτίου 2024, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 της 9ης Μαΐου 2024, αντί μέχρι...

Αναθεώρηση Διατίμησης ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για την Εκκαθάριση Μαρτίου 2024

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει πως το Τέλος για την πληρωμή των διαχειριστικών εξόδων του ΔΣΜΚ θα αναθεωρηθεί από 1.40 €/MWh σε 1.10 €/MWh στην Τελική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συμμετεχόντων με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, η οποία θα εκδοθεί στις 26 Απριλίου...

Οδηγία και Έντυπα Διαδικασίας Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των ΚΑΗ

Ο ΔΣΜΚ εξέδωσε την Οδηγία ΟΔ-ΔΑ-04-2024, για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και τα σχετικά έντυπα τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ, σε αυτό τον...

Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Διαδικασία Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται παρουσίαση της Διαδικασίας Ένταξης...