Επιλογή Σελίδας

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Γενικά

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει σχεδιαστεί βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς Net Pool (κοινοπραξία ισχύος και διμερή συμβόλαια) και ρυθμίζει όλες τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής αγοράς. Περιλαμβάνει την Προθεσμιακή Αγορά, την Προημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης. Αργότερα, μετά την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ, θα προστεθεί και η Ενδο-ημερήσια Αγορά.

Στην ΑΑΗ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Παραγωγοί (συμβατικής ενέργειας), οι Παραγωγοί ΑΠΕ (είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά) και οι Προμηθευτές. Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, καθορίζουν τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων, πραγματοποιούνται οι συναλλαγές ενέργειας στο πλαίσιο της ΑΑΗ. Η λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας του ηλεκτρισμού αποτελεί, σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, αρμοδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους όρους των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Πέραν των εμπορικών συναλλαγών ενέργειας των Συμμετεχόντων, διασφαλίζονται επιπλέον μέσω της ΑΑΗ, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, αξιοπιστία και οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα, ποιοτική ηλεκτρική ενέργεια στον Καταναλωτή.

Προμήθεια Ηλεκτρισμού

Σύμφωνα με «το περί Επιλέγοντα Πελάτη Διάταγμα του 2013» του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κάθε Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τον Προμηθευτή του.

Για την Προμήθεια ηλεκτρισμού σε Καταναλωτές, απαιτείται η έκδοση Άδειας Προμήθειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 34 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Για τη συμμετοχή του Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού απαιτείται η αίτηση ένταξης του ως Συμβαλλόμενο Μέρος, στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, η οποία υποβάλλεται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 106 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, καθορίζει τον Ύστατο Προμηθευτή, ο οποίος έχει την ευθύνη να καλύπτει όλους τους Καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν να εξεύρουν Προμηθευτή.

Παραγωγή Ηλεκτρισμού

Για την Παραγωγή ηλεκτρισμού, απαιτείται η έκδοση Άδειας Παραγωγής ή Εξαίρεσης Άδειας Παραγωγής από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, σύμφωνα με άρθρα 34 και 35 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Για τη συμμετοχή του Παραγωγού στην Αγορά Ηλεκτρισμού απαιτείται η αίτηση ένταξης του ως Συμβαλλόμενο Μέρος στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, η οποία υποβάλλεται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Βασικές Πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς

Στα πλαίσια της Προθεσμιακής Αγοράς, οι Συμμετέχοντες στην ΑΑΗ, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους για αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Διμερών Συμβολαίων, τα οποία γνωστοποιούνται μετέπειτα στον Λειτουργό Αγοράς (ΔΣΜΚ), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Γνωστοποιήσεων.

Επιπλέον στην Προημερήσια Αγορά, οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να πραγματοποιούνται από τους Συμμετέχοντες, μέσω του κεντρικού χρηματιστηρίου ενέργειας που θα λειτουργεί ο Λειτουργός Αγοράς (ΔΣΜΚ),
Θα λειτουργεί επίσης η Αγορά Εξισορρόπησης, η οποία περιλαμβάνει τη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού και την Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, μέσω της οποίας οι Συμμετέχοντες (με την σχετική τεχνική ικανότητα) μπορούν συνάψουν συμβάσεις με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Επικουρικές Υπηρεσίες και Ενέργεια Εξισορρόπησης) του Συστήματος Μεταφοράς.

Περαιτέρω, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, θα διεξάγει μηνιαίες και ετήσιες Δημοπρασίες για την διασφάλιση Εφεδρειών και Επικουρικών Υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού Συστήματος.

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού καθορίζουν επίσης διατάξεις, για τον υπολογισμό χρεώσεων προς τους Συμμετέχοντες, όπως είναι για παράδειγμα:

  • Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών
  • Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΧΧΣΜ)
  • Χρεώσεις Χρήσης του Συστήματος Διανομής (ΧΧΣΔ)
  • Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης

Για το σκοπό αυτό οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβουλεύονται επαρκώς τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Εγχειρίδια

Ενημερωτικές παρουσιάσεις

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς