Επιλογή Σελίδας

Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/8/EC για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και της οδηγίας 2001/77/EC για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοίμασε τούς Νόμους N174 (I)/2006 και 162(I)/2006 για προώθηση των εγκαταστάσεων ΣΗΘ και ΑΠΕ. Οι Νόμοι αυτοί καλούν για την δημιουργία και λειτουργία  ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΣΗΘ και ΑΠΕ. Αυτός ο τομέας περιέχει Κανονισμούς, Νομοθεσίες, Τεχνικά Εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας με το ΔΣΜΚ για θέματα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου: [email protected].

Εξουσιοδοτημένοι Εκδότες

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της αριθμός 857/2013 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2013, καθορίζει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ως τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής. Με βάση τη νομοθεσία ο ΔΣΜΚ είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος εκδότης για όλες τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Κανονισμοί για τη Διαδικασία Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Τέλη Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και Τέλη Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση 93/2021, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Μαρτίου 2021, έχει εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη, σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΣΜΚ.

Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ

Ισχύς Σταθμού Παραγωγής (P) Τέλος Εγγραφής (€)
P≤1MW 100
1MW>P≤8MW 200
8MW>P≤20MW 500
20MW>P≤60MW 1.000
P>60MW 1.500

Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για προμηθευτές

  Τέλος Εγγραφής (€);
Προμηθευτές 0

Για τα έτη 2021 – 2030 καθορίζεται μηδενικό:

  • Το ετήσιο τέλος του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και προμηθευτές.
  • Το τέλος έκδοσης, εισαγωγής/εξαγωγής και ακύρωσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.

  Απόφαση ΡΑΕΚ 93/2021

Font Resize