Επιλογή Σελίδας

Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των Οδηγιών 2004/8/EC και 2012/27/EU για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και των οδηγιών 2001/77/EC και 2009/28/EC για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοίμασε τούς Νόμους N174 (I)/2006 και Ν.112(Ι)/2013 για προώθηση των εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ. Οι Νόμοι αυτοί καλούν για την δημιουργία και λειτουργία  ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ. Αυτός ο τομέας περιέχει Κανονισμούς, Νομοθεσίες, Τεχνικά Εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας με το ΔΣΜΚ για θέματα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου: [email protected].

Εξουσιοδοτημένοι Εκδότες

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της αριθμός 857/2013 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2013, καθορίζει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ως τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής. Με βάση τη νομοθεσία ο ΔΣΜΚ είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος εκδότης για όλες τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Συχνές Ερωτήσεις για Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ

 1. Τί είναι Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ)
  Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ) είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει ότι μια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας έχει παραχθεί από συγκεκριμένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ), π.χ. αιολική. Κάθε ΕΠ αντιστοιχεί σε 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, και περιέχει πληροφορίες όπως, π.χ. τον μήνα κατά τον οποία παρήχθη η ενέργεια, την εγκατάσταση παραγωγής, κατά πόσον η εγκατάσταση τυγχάνει οικονομικής στήριξης από σχέδιο χορηγιών.ΕΠ σε μια χώρα/γεωγραφική περιοχή εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο από το νόμο εκδότη, σε Παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω Ηλεκτρονικού Μητρώου μετά από σχετική αίτησή τους. Σε κάθε χώρα/γεωγραφική περιοχή υπάρχει μόνο ένας εξουσιοδοτημένος εκδότης ώστε να διασφαλίζεται ότι εκδίδεται μόνο μία ΕΠ για συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας.Οι ΕΠ έχουν διάρκεια ζωής δώδεκα μηνών από τον μήνα παραγωγής της ενέργειας που περιγράφουν. Οι ΕΠ λήγουν αυτόματα μετά τη λήξης της περιόδου αυτής και δεν μπορούν να τύχουν καμίας χρήσης.Στη Κύπρο Αρμόδια Αρχή για τις ΕΠ είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ενώ εξουσιοδοτημένος εκδότης είναι ο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ).

  Σημειώσεις:

  1. Σε χώρες του εξωτερικού, π.χ Αυστρία, Σουηδία, ΕΠ εκδίδονται για όλη την ενέργεια που παράγεται στη χώρα. Εκδίδονται δηλαδή ΕΠ και για τις Συμβατικές και τις Πυρηνικές μονάδες παραγωγής.
  2. Στη Κύπρο εκτός από ΕΠ ΑΠΕ, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ΕΠ για Ενέργεια που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΕΠ ΣΗΘΥΑ)

  Περισσότερα στοιχεία περιέχονται στον Κανονισμό για τις ΕΠ, που υπάρχει εδώ.

 2. Χρήση ΕΠ
  Αποκλειστική χρήση των ΕΠ είναι η απόδειξη από Προμηθευτές ηλεκτρισμού ότι η ενέργεια που πωλούν σε καταναλωτές περιέχει συγκεκριμένο ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ. Η απόδειξη αυτή γίνεται μέσω της διαδικασίας Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών (πληροφορίες υπάρχουν εδώ).
  Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται το πιο πάνω είναι ο εξής:

  • Οι Προμηθευτές αγοράζουν ΕΠ από Παραγωγούς ΑΠΕ, μετά από μεταξύ τους συμφωνία.
  • Οι Παραγωγοί μεταβιβάζουν μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης τις συμφωνημένες ΕΠ στους Προμηθευτές.
  • Οι Προμηθευτές ακυρώνουν τις ΕΠ στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
  • Οι Ακυρωμένες ΕΠ προσμετρούνται προς όφελος του Προμηθευτή κατά τη διαδικασία Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος.

  Η χρήση των ΕΠ δεν συνδέεται με τη φυσική ροή της ενέργειας. Είναι δηλαδή δυνατό ένας Προμηθευτής στην Κύπρο να αγοράσει ΕΠ από το εξωτερικό, π.χ. Γερμανία, και να τις χρησιμοποιήσει για την αποκάλυψη του Ενεργειακού του Μείγματος.

 3. Λόγοι για τους οποίους Προμηθευτές χρησιμοποιούν ΕΠ
  1. Για να προσελκύσει σημαντικούς πελάτες. Μεγάλοι, συνήθως, καταναλωτές στο εξωτερικό, ζητούν από τον Προμηθευτή τους να αποδεικνύει ότι ο ηλεκτρισμός με τον οποίο τους προμηθεύει προέρχεται από ΑΠΕ. Η απόδειξη αυτή γίνεται μέσω την ακυρωμένων ΕΠ.
  2. Επειδή έχει υποχρέωση βάσει νομοθεσίας ή άλλου κανονισμού της χώρα του να δημοσιεύει την «Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος» του η οποία βασίζεται στις ΕΠ.
 4. Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης (ΗΜ ΕΠ) του ΔΣΜΚ.
  Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα του ΔΣΜΚ με το οποίο γίνεται η διαχείριση των ΕΠ που εκδίδονται στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο ΗΜ ΕΠ του ΔΣΜΚ εγγράφονται μόνο Παραγωγοί ΑΠΕ, Παραγωγοί ΣΗΘΥΑ και Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

  Μέσω του ΗΜ ΕΠ γίνονται τα ακόλουθα:

   • Εγγραφή Συμμετεχόντων (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)
   • Εγγραφή Εγκαταστάσεων
   • Αιτήσεις για έκδοση/μεταφορά/εισαγωγή και εξαγωγή από το εξωτερικό/ ακύρωση ΕΠ

  Στην περίπτωση που η εταιρεία και η αντίστοιχη εγκατάσταση συμμετέχει στο σχήμα AIB EECS εισαγωγή και εξαγωγή εκτός Κύπρου επιτυγχάνεται μέσω του διακομιστή του Association of Issuing Bodies (AIB), πλήρες μέλος το οποίου είναι ο ΔΣΜΚ.

  Για εισαγωγή/εξαγωγή σε χώρα που δεν είναι μέλος της ΑΙΒ, απαιτούνται ειδικές τεχνικές διευθετήσεις μεταξύ των ΗΜ ΕΠ των δύο χωρών.

  Εισαγωγή ΕΠ από το εξωτερικό πρέπει να τύχει της έγκρισης της ΡΑΕΚ

  Πληροφορίες για τα πιο πάνω υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και στο ΗΜ ΕΠ.

 5. Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών
  Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο, λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών ως προς τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφορίων της Αποκάλυψης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

  Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της Αποκάλυψης είναι εδώ.

Κανονισμοί για τη Διαδικασία Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Τέλη Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και Τέλη Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση 93/2021, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Μαρτίου 2021, έχει εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη, σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΣΜΚ.

Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ

Ισχύς Σταθμού Παραγωγής (P) Τέλος Εγγραφής (€)
P≤1MW 100
1MW>P≤8MW 200
8MW>P≤20MW 500
20MW>P≤60MW 1.000
P>60MW 1.500

Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για προμηθευτές

  Τέλος Εγγραφής (€);
Προμηθευτές 0

Για τα έτη 2021 – 2030 καθορίζεται μηδενικό:

 • Το ετήσιο τέλος του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και προμηθευτές.
 • Το τέλος έκδοσης, εισαγωγής/εξαγωγής και ακύρωσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.

  Απόφαση ΡΑΕΚ 93/2021

Κατάλογος Χρηστών Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου