Επιλογή Σελίδας

Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/8/EC για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και της οδηγίας 2001/77/EC για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοίμασε τούς Νόμους N174 (I)/2006 και 162(I)/2006 για προώθηση των εγκαταστάσεων ΣΗΘ και ΑΠΕ. Οι Νόμοι αυτοί καλούν για την δημιουργία και λειτουργία  ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΣΗΘ και ΑΠΕ. Αυτός ο τομέας περιέχει Κανονισμούς, Νομοθεσίες, Τεχνικά Εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Εξουσιοδοτημένος Εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης

Εξουσιοδοτημένοι Εκδότες

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της αριθμός 857/2013 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2013, καθορίζει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ως τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής. Με βάση τη νομοθεσία ο ΔΣΜΚ είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος εκδότης για όλες τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Κανονισμοί για τη Διαδικασία Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Τέλη Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και Τέλη Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση 3039/2015, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Ιουνίου 2015, έχει εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη, σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΣΜΚ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση 3039/2015, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Ιουνίου 2015, έχει εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη, σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΣΜΚ.

Τέλη Εγγραφής Εγκαταστάσεων  
1) Τέλος εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγκατάστασης ΑΠΕ 1.700€*
2) Τέλος εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ 2.200€*
*Το τέλος καταβάλλεται μία φορά μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΔΣΜΚ.  
Πάγια Τέλη ανά Εγκατάσταση  
1) Πάγιο Μηνιαίο Τέλος Έκδοσης ΕΠ ΑΠΕ 30€/εγκατάσταση
2) Πάγιο Ετήσιο Τέλος Έκδοσης ΕΠ ΣΗΘΥΑ 360€/εγκατάσταση
Μεταβλητά Τέλη ανά MWh  
1) Τέλος Έκδοσης ΕΠ από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 0,04€/MWh
2) Τέλος Εισαγωγής/Εξαγωγής ΕΠ μέσω της ΑΙΒ 0,02€/MWh
3) Τέλος Ακύρωσης ΕΠ από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 0,01€/MWh
Άλλα Τέλη  
1) Εγγραφή Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας Δωρεάν
2) Ετήσιο Τέλος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1000€/έτος

  Τέλη Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και Τέλη Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Font Resize