Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Κόστους Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής

     Κόστος Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής (€/MWh)

Αρχείο Κόστους Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής κατά έτος

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το κόστος συμβατικής παραγωγής που παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση και στα ιστορικά αρχεία αφορά το πραγματικό μέσο κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Το κόστος που παρουσιάζεται υπολογίζεται στην καλύτερη δυνατή ακρίβεια από αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος καυσίμου και το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως αυτά δίνονται στον ΔΣΜΚ από τους παραγωγούς.
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή διαβεβαίωση παρέχει, αναφορικά με την ορθότητα ή πληρότητα ή ακρίβεια των δημοσιοποιημένων στο παρόν τμήμα της ιστοσελίδας στοιχείων ή πληροφοριών και συμβουλεύει οποιονδήποτε, να μην λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες ή τα στοιχεία που αναφέρονται, πριν τα επιβεβαιώσει και αξιολογήσει κατάλληλα.