Επιλογή Σελίδας

Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς

Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου

Με τροποποίηση του άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122 (Ι)/2003, είχε δοθεί η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Στο ίδιο άρθρο αναφερόταν ότι η μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Με τη ψήφιση του Νόμου Ν.130(Ι)/2021 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Οκτ. 2021, το αντίστοιχο άρθρο είναι το 93 το οποίο προνοεί για τα πιο πάνω.

Η Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΜΡΑΗ), έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017,και εφαρμόζεται σύμφωνα με των περί εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2017 και 03/2023. Η λειτουργία της διέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ΔΣΜΚ καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο ΔΣΜΚ καθόρισε και ετοίμασε την διαδικασία ένταξης, και τα σχετικά έντυπα αίτησης ένταξης και σχετικό ενημερωτικό υλικό τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Για αποστολή των εντύπων αίτησης ένταξης ή/και για οποιεσδήποτε πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την Μεταβατική Ρύθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δημοσιεύεται επίσης κατάλογος με παραμέτρους που περιέχονται στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και τις ιστορικές τιμές εκκαθάρισης των αποκλίσεων.

Προς Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμβληθούν στο Συμβατικό Πλαίσιο Μεταβατικής Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η υποβολή της Αίτησης γίνεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Η ηλεκτρονική μορφή της Αίτησης προηγείται της επίσημης υποβολής και αποσκοπεί στην ορθότερη προετοιμασία με υποδείξεις από το προσωπικό του ΔΣΜΚ και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η παράδοση της αίτησης, γίνεται δια ζώσης, με προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων και των αντιγράφων τους σε έντυπη μορφή, κατόπιν διευθέτησης συναντήσεως με Λειτουργούς του ΔΣΜΚ.

Διαδικασία Ένταξης

Παράμετροι και τιμές Μεταβατικών Ρυθμίσεων

Κατάλογος Συμβαλλόμενων Μερών

Ημερολόγιο Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης

Αναφορές και Παροχή Πληροφοριών Αγοράς

Πλατφόρμα Μεταβατικής Ρύθμισης για γνωστοποιήσεις διμερών συμβολαίων

Αποφάσεις ΡΑΕΚ

Αποφάσεις και Ανακοινώσεις ΔΣΜΚ

Ενημερωτικό Υλικό

Ανοικτή Ημερίδα “Εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου – Σχεδιασμός Λειτουργίας” – 21 Μαρτίου 2018