Επιλογή Σελίδας

Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς

Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου

Με τροποποίηση του άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122 (Ι)/2003, είχε δοθεί η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Στο ίδιο άρθρο αναφερόταν ότι η μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Με τη ψήφιση του Νόμου Ν.130(Ι)/2021 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Οκτ. 2021, το αντίστοιχο άρθρο είναι το 93 το οποίο προνοεί για τα πιο πάνω.

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 με την οποία η μεταβατική ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Εξέδωσε επίσης Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και μια σειρά από άλλες σχετικές αποφάσεις. Κατάλογος με την Ρυθμιστική Απόφαση, τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ΔΣΜΚ καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο ΔΣΜΚ καθόρισε και ετοίμασε την διαδικασία ένταξης, και τα σχετικά έντυπα αίτησης ένταξης και σχετικό ενημερωτικό υλικό τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Για αποστολή των εντύπων αίτησης ένταξης ή/και για οποιεσδήποτε πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την Μεταβατική Ρύθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δημοσιεύεται επίσης κατάλογος με παραμέτρους που περιέχονται στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και τις ιστορικές τιμές εκκαθάρισης των αποκλίσεων.

Προς Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμβληθούν στο Συμβατικό Πλαίσιο Μεταβατικής Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού
Η υποβολή αιτήσεων επανέρχεται στην αρχική διαδικασία όπου η παράδοση της αίτησης, γίνεται δια ζώσης, με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και των αντιγράφων τους σε έντυπη μορφή, κατόπιν διευθέτησης συναντήσεως με Λειτουργούς του ΔΣΜΚ. Νοείται πως η αίτηση και τα συνημμένα της, (εκτός από τα έντυπα αντίγραφα) υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Διαδικασία Ένταξης

Παράμετροι και τιμές Μεταβατικών Ρυθμίσεων

Κατάλογος Συμβαλλόμενων Μερών

Ημερολόγιο Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης

Αναφορές και Παροχή Πληροφοριών Αγοράς

Πλατφόρμα Μεταβατικής Ρύθμισης για γνωστοποιήσεις διμερών συμβολαίων

Αποφάσεις ΡΑΕΚ

Αποφάσεις και Ανακοινώσεις ΔΣΜΚ

Ενημερωτικό Υλικό

Ανοικτή Ημερίδα “Εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου – Σχεδιασμός Λειτουργίας” – 21 Μαρτίου 2018