Επιλογή Σελίδας

Νέες Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς

Τελευταία Ενημέρωση: 27 Ιουνίου, 2024 EN English version

Στο μέρος αυτό δίδονται όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών, που πρέπει να έχει υπόψη του ένας υποψήφιος Αιτητής που, ως Παραγωγός ή Καταναλωτής, ενδιαφέρεται να συνδέσει τις ηλεκτρικές του εγκαταστάσεις στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής.

Συνοπτική περιγραφή

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Καταναλωτές με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Ο Αιτητής (Παραγωγός, Καταναλωτής, Αυτοπαραγωγός και Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας) πρέπει να συμπληρώσει την ανάλογη Αίτηση Σύνδεσης και να την υποβάλει στον ΔΣΜΚ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία. Η πρότυπη Αίτηση Σύνδεσης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του ΔΣΜΚ με το χέρι ή ταχυδρομικώς, είτε να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Η διαδικασία που ακολουθείται από το στάδιο υποβολής της Αίτησης Σύνδεσης μέχρι και το στάδιο σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του Αιτητή και του ΔΣΜΚ παρουσιάζεται στη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜΚ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)».

Τα διάφορα στοιχεία που αφορούν στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, την οποία ο Αιτητής πρέπει να καταβάλει για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, καθώς και για άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Αιτητή, παρουσιάζονται στις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση της υπ’ αριθμό 821/2012 ημερομηνίας 30/11/2012, ενέκρινε τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα, δηλαδή τη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜK και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)» και τις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών», με έναρξη ισχύος την 01/01/2013.

Οι Κανόνες Μεταφοράς, για τους οποίους γίνεται αναφορά στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 – Ν.130(Ι)/2021, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθορίζουν αναλυτικά τις λειτουργικές διαδικασίες και τις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με όλους τους Χρήστες (Παραγωγούς, Καταναλωτές, Αυτοπαραγωγούς και Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας) του Συστήματος Μεταφοράς.

Ο δημοσιευμένος Χάρτης Δυναμικότητας Υποδοχής ΑΠΕ-Η αποσκοπεί στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, σχετικά με την ικανότητα ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ-Η στο Συστήμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου.

Επιπρόσθετα παρατίθεται σχετικό Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής», στο οποίο επεξηγούνται όλα τα απαιτούμενα που πρέπει να έχει υπόψη του ο Αιτητής, τα οποία αφορούν στο στάδιο που ακολουθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του.

Στα Σχετικά Έγγραφα/ Πληροφορίες πιο κάτω, δημοσιεύονται οι πιο κάτω κατάλογοι για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

  • «Κατάλογος Αιτήσεων Σύνδεσης» στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι Αιτήσεις Σύνδεσης που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜΚ.
  • «Κατάλογος Αιτημάτων Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) για Νέα Έργα Μεταφοράς» τα οποία αφορούν στην κατασκευή ή αναβάθμιση υφιστάμενων Υποσταθμών Μεταφοράς για σύνδεση νέων εγκαταστάσεων Παραγωγών ΑΠΕ.
  • «Κατάλογος Συμβάσεων Σύνδεσης» στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι Συμβάσεις Σύνδεσης που υπογράφηκαν με τον ΔΣΜΚ και είναι σε ισχύ.