Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Ψηλής Τεχνολογίας

Αυτόματη Τηλεκαταγραφή των Μετρήσεων Ενέργειας

Ο ΔΣΜΚ έχει εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής εξ αποστάσεως, εξοπλισμένο με κατάλληλο ειδικό λογισμικό, το οποίο καταγράφει και ταξινομεί τις ενδείξεις των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστημένοι σε όλους τους Υποσταθμούς Μεταφοράς και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς. Το σύστημα υποστηρίζει μεγάλο αριθμό μετρητών διαφόρων κατασκευαστών, ώστε να δύναται να καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί έχουν εγκαταστήσει κατάλληλους Μετρητές σε όλα τα σημεία Σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς.
Η χρήση του συστήματος αυτού επιτρέπει τον ακριβέστερο υπολογισμό της Ενέργειας που εισέρχεται και εξέρχεται από το Σύστημα Μεταφοράς και των θερμικών απωλειών στο Δίκτυο Μεταφοράς, και απαλλάσσει τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς από την υποχρέωσή του για επιτόπου ανάγνωση των μετρήσεων από όλους τους Υποσταθμούς Μεταφοράς και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς για αποστολή τους στο ΔΣΜΚ.

Το σύστημα έχει δυνατότητες αυτόματης παρουσίασης των δεδομένων και ετοιμασίας εκθέσεων με τις ακριβείς μετρήσεις, καθώς επίσης και δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης.

Επιπρόσθετα κατόπιν ειδικής άδειας ο ΔΣΜΚ μπορεί διαθέσει μετρητικά δεδομένα στο διαδίκτυο.


Καταγραφή Στοιχείων Γεννητριών με Ψηλή Ακρίβεια

Έχουν εγκατασταθεί συστήματα καταγραφής συχνότητας και διακυμάνσεων της κάθε γεννήτριας στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Μονής, Δεκέλειας και Βασιλικού της ΑΗΚ και στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΔΣΜΚ, ώστε να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη συμπεριφορά κάθε γεννήτριας, σε περιπτώσεις μεγάλων διαταράξεων στο σύστημα. Με αυτά τα συστήματα δίνεται η δυνατότητα για διεξαγωγή μελετών, αξιοποιώντας δεδομένα και κατάλληλο λογισμικό, ώστε να βελτιστοποιείται η αντίδραση των Μονάδων Παραγωγής. Όταν κατά το 2005 καταγράφηκε αριθμός διαταραχών στο Σύστημα Παραγωγής, μελετήθηκε η σωστή λειτουργία και συμπεριφορά της κάθε γεννήτριας ξεχωριστά με μεγάλη ακρίβεια, ψηλό ρυθμό δειγματοληψίας και ανάλυση των δεδομένων.

Τα συστήματα καταγραφής αναβαθμίστηκαν με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καταγραφής δεδομένων, την ανάπτυξη του λογισμικού, την περίληψη της αέργου Ισχύος και της Τερματικής Τάσης όλων των Μονάδων Παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των Αεριοστρόβιλων. Επίσης, εγκαταστάθηκαν δύο πρόσθετα καταγραφικά συστήματα, ένα στα γραφεία του ΔΣΜΚ και ένα στο Δωμάτιο Ελέγχου του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας της ΑΗΚ.