Επιλογή Σελίδας

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης της Πολιτείας για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο.

Το έτος 2004 σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου («ΔΣΜΚ») και ο οργανισμός ασκούσε τις αρμοδιότητες του με βάση τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122 (Ι)/2003) της 25ης Ιουλίου 2003 και όλων των μετέπειτα τροποποιήσεων αυτού.

Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Τροποποιητικό Νόμο του 2012 (Ν. 211(Ι)/2012) της 13ης Δεκεμβρίου 2012, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς μετονομάσθηκε σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και καθορίστηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Τον Οκτώβριο 2021 ψηφίστηκε ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021(Ν.130(Ι)/2021). Με την έναρξη ισχύος του Ν. 130(Ι)/2021, οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 καταργούνται.

Στο Άρθρο 70 του Ν.130(Ι)/2021 καθορίζονται οι αποκλειστικές αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ και στο άρθρο 71 ορίζεται ο ΔΣΜΚ ως ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Οι αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού καθορίζονται στο άρθρο 72 του Νόμου.


Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ

Καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ εκτελεί ο κ. Σταύρος Σταυρινός, ο οποίος διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι (6) ετών, από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο κ. Σταυρινός διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος της Αρχής Ηλεκτρισμού και είχε υπηρετήσει στον ΔΣΜΚ από την ίδρυσή του το 2004 μέχρι τον Ιανουάριο 2017.

Ο Δρ. Χρίστος Τρίαρος διαδέχθηκε τον Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής ΔΣΜΚ από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2016.

Ο Δρ Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης διαδέχθηκε τον κ.Ανδρέα Λ. Θεοφάνους, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής ΔΣΜΚ από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι το Μάρτιο του 2010.


Άδεια Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς

Η αίτηση για άδεια εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2004 και εγκρίθηκε από αυτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2004. Οι βασικές πρόνοιες της Άδειας αφορούν στη διεξαγωγή των υποχρεώσεων του ΔΣΜΚ σύμφωνα με το Νόμο.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2004 ο ΔΣΜΚ ανέλαβε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και τις Πρόνοιες της σχετικής Άδειας.


Μέλος του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E)

Η Κύπρος εντάχθηκε ως πλήρες μέλος του ETSO, προκατόχου του ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity), στις 5 Οκτωβρίου 2005.

Ο ETSO δημιουργήθηκε το 1999, ως η κατεξοχήν Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ανεξάρτητων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Την 1η Ιουλίου 2009 τον οργανισμό ETSO, διαδέχθηκε ο ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity). Όλες οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του ETSO μεταβιβάστηκαν στον ENTSO-E. Σήμερα, ο οργανισμός ENTSO-E απαριθμεί 41 μέλη από 34 χώρες.

Περισσότερα για την ιστορία του ENTSO-E αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα: www.entsoe.eu. Τα μέλη του ENTSO-E αναφέρονται σε αυτή τη σύνδεση: Μέλη του ENTSO-E.