Επιλογή Σελίδας

Γενικές Πληροφορίες

Το Σύστημα Μεταφοράς (ΣΜ) αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ των κύριων σημείων ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου διανομής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. Ο εξοπλισμός του ΣΜ περιλαμβάνει τις εναέριες γραμμές μεταφοράς, τα υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης, τους μετασχηματιστές υποβίβασης τάσης, τις διακοπτικές διατάξεις και τον λοιπό εξοπλισμό υψηλής τάσης στους Υποσταθμούς Μεταφοράς (Υ/Σ).  Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το ηλεκτρικό δίκτυο του ΣΜ (εναέριες γραμμές και υπόγεια καλώδια) λειτουργεί σε υψηλή τάση 132 kV, με κάποια μεμονωμένα τμήματα του να λειτουργούν σε τάση 66 kV.  Οι εναέριες γραμμές κατασκευής 66 kV αντικαθίστανται, σταδιακά, από γραμμές 132 kV με σκοπό την πλήρη απόσυρση τους.

Το δίκτυο υψηλής τάσης του ΣΜ συνδέει τα κύρια σημεία ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ/Σ, οι οποίοι τοποθετούνται σε σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση ζήτησης φορτίου ή παραγωγής.  Ο κάθε Υ/Σ περιλαμβάνει αριθμό μετασχηματιστών υποβίβασης τάσης για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ισχύος σε μέση τάση 11 kV ή 22 kV, η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής για την ηλεκτροδότηση του καταναλωτικού φορτίου.  Τα κομβικά σημεία ηλεκτροπαραγωγής στο ΣΜ από υψηλή τάση 132 kV ή 66 kV περιλαμβάνουν τους τρεις συμβατικούς Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ και τα μεγάλα Αιολικά Πάρκα.

Τα δεδομένα του Συστήματος Μεταφοράς καταγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 58
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 9

 

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μονάδα Σε
Λειτουργία
31.12.2023
Κυκλώματα Εναέριων Γραμμών 220kV που λειτουργούν στα 132kV Km 88.1
Κυκλώματα Εναέριων Γραμμών 132kV που λειτουργούν στα 132kV Km 813.2
Κυκλώματα Εναέριων Γραμμών 132kV που λειτουργούν στα 66kV Km 96.3
Κυκλώματα Εναέριων Γραμμών 66kV που λειτουργούν στα 66kV Km 40.4
Υπόγεια Καλώδια 132kV που λειτουργούν στα 132kV Km 247.7
Υπόγεια Καλώδια 66kV που λειτουργούν στα 66kV Km 0.2

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ MVA
132/11KV 96 3139
132/22-11KV 11 440
66/11KV 15 191
132/66KV 6 288

Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μήκη των καλωδίων Υψηλής Τάσης εντός των Υποσταθμών Μεταφοράς (από τον εξοπλισμό Διακοπής προς τους Μετασχηματιστές).

 

Ενημερώθηκε 5 Φεβρουαρίου 2024