Επιλογή Σελίδας

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς

Το εγκριμένο από τη ΡΑΕΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2021-2030 δημοσιοποιείται στο πλαίσιο διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020), με την οποία δεν είναι πλήρως εναρμονισμένο. Σημειώνεται ότι μέρος των Παραρτημάτων δεν δημοσιοποιείται διότι περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.


Περιγραφή έργων και χρονοδιάγραμμα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 (ΔΠΑΣΜ 2020-2029) καθώς και ετήσιο κόστος επενδύσεων για την τριετία 2020-2022.

ΔΠΑΣΜ 2020-2029


Περιγραφή έργων και χρονοδιάγραμμα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028 (ΔΠΑΣΜ 2019-2028) καθώς και ετήσιο κόστος επενδύσεων για την τριετία 2019-2021.

ΔΠΑΣΜ 2019-2028

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς