Επιλογή Σελίδας

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς

Το εγκριμένο από τη ΡΑΕΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2022-2031 δημοσιοποιείται στο πλαίσιο διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως προνοείται από τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021). Σημειώνεται ότι μέρος των Παραρτημάτων δεν δημοσιοποιείται διότι περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς