Επιλογή Σελίδας

Κυπριακή Νομοθεσία

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2021.

Με την έναρξη της ισχύος του Ν.130(Ι)/2021 στις 7 Οκτωβρίου του 2021, οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 καταργούνται. Η καταργηθείσα νομοθεσία φαίνεται πιο κάτω (για σκοπούς ιστορικού) κάτω από τον Τίτλο «Προηγούμενη Νομοθεσία».

Σκοπός του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των παραγράφων 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 57 αυτής, μερική εναρμόνιση με τα άρθρα 2, 15,17, 21, 22 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μερική εναρμόνιση µε τα άρθρα 11, 14 και 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/943, σχετικά με τη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1485, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και ανεξαρτησία του υφιστάμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που είναι γνωστό ως ο «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Προηγούμενη Νομοθεσία

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (Ν. 122(I)/2003) – Κείμενο Ενοποιημένου Νόμου