Επιλογή Σελίδας

Κυπριακή Νομοθεσία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για να εναρμονισθεί με την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την ετοιμασία και εισαγωγή του “Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003”, Ν.122(Ι)/2003. “Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003”, Ν.122(Ι)/2003 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Ιουλίου 2003.

Οι βασικές πρόνοιες του Νόμου συμπεριλαμβάνουν:

  • τη σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡAEK)
  • τον ορισμό του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής
  • τη συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ)
  • το διαχωρισμό των πελατών σε Επιλέγοντες Πελάτες και Μη Επιλέγοντες Πελάτες
  • τη φιλελευθεροποίηση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πρωτογενής Κυπριακή Νομοθεσία

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (Ν. 122(I)/2003) – Κείμενο Ενοποιημένου Νόμου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς