Επιλογή Σελίδας

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών

Η Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με το Άρθρο 5, του Παραρτήματος (Annex I), της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ενέργειας και του Άρθρου 131 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν130(Ι)/2021). Οι πρόνοιες αυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα του Καταναλωτή να γνωρίζει το μείγμα καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.

Μέσω της αποκάλυψης ενεργειακού μείγματος, προκύπτει η διαφοροποίηση των Προμηθευτών, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους Καταναλωτές να επιλέξουν τον Προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα για τη χώρα, στους λογαριασμούς και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους πελάτες τους. Δημοσιοποιούν επίσης, τουλάχιστον αναφορά σε πηγές με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσαν στους πελάτες τους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την Απόφαση 166/2024, ημερομηνίας 21 Μαΐου 2024, ενέκρινε Διαδικασία Υπολογισμού του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος και του Ενεργειακού Μείγματος της Χώρας και του Ενεργειακού Μείγματος και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Προμηθευτών (Διαδικασία).

Σύμφωνα με την απόφαση τόσο το Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου, όσο και το Ενεργειακό Μείγμα κάθε Προμηθευτή υπολογίζεται από τον ΔΣΜΚ, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές. Οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα προσφυγής στην ΡΑΕΚ αν διαφωνούν με τα αποτελέσματα του υπολογισμού. Σημειώνεται επίσης ότι η Απόφαση 166/2024 καθορίζει επακριβώς τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Διαδικασίας η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις εκδόσεις και ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης.
Το Παράρτημα της Απόφασης 166/2024 της ΡΑΕΚ με τη Διαδικασία Υπολογισμού φαίνεται πιο κάτω:

Παράρτημα Απόφασης 166/2024 ΡΑΕΚ – Διαδικασία Υπολογισμού

Ενεργειακό Μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΜΚ 5 Ιουνίου 2024 – Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2023

Ανάλυση του Τελικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος και του Ενεργειακού Μείγματος της χώρας ανά Ενεργειακή Πηγή

Τελικό Ενεργειακό Υπολειπόμενο Μείγμα για το έτος 2023
Μαζούτ Ντίζελ Φυσικό Αέριο Άνθρακας Σύνολο Ορυκτών Καυσίμων Ηλιακή Αιολική Βιομάζα Σύνολο ΑΠΕ Άλλες Πηγές Σύνολο
51.35% 30.65% 0.75% 1.07% 83.82% 10.95% 4.27% 0.71% 15.92% 0.26% 100.00%

Πίνακας 1: Κατανομή του Τελικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος ανά ενεργειακή πηγή

Graph 1

Γράφημα 1: Κατανομή του Τελικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος ανά ενεργειακή πηγή

Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου για το έτος 2023
Μαζούτ Ντίζελ Φυσικό Αέριο Άνθρακας Σύνολο Ορυκτών Καυσίμων Ηλιακή Αιολική Βιομάζα Υδροηλεκτρική Σύνολο ΑΠΕ Άλλες Πηγές Σύνολο
50.71% 30.27% 0.74% 1.06% 82.77% 11.64% 4.22% 1.08% 0.03% 16.97% 0.26% 100.00%

Πίνακας 2: Κατανομή του Ενεργειακού Μείγματος ανά ενεργειακή πηγή

Graph 2

Γράφημα 2: Κατανομή του Ενεργειακού Μείγματος ανά ενεργειακή πηγή

Η παρουσία των ενεργειακών πηγών: Φυσικό Αέριο, Άνθρακας, Υδροηλεκτρική ενέργεια, Άλλες Πηγές στα πιο πάνω αποτελέσματα οφείλεται στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος και στις ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης που εισάγονται από το εξωτερικό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία υπολογισμού του Τελικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος και του Ενεργειακού Μείγματος της χώρας.

Τρόπος Παρουσίασης Ενεργειακού Μείγματος
Η Απόφαση της ΡΑΕΚ 166/2024 καθορίζει ότι κάθε Προμηθευτής ηλεκτρισμού υποχρεούται να δημοσιεύει στους λογαριασμούς που στέλνει στους πελάτες του, αλλά και σε άλλο πληροφοριακό υλικό που διαθέτει, το Ενεργειακό Μείγμα του ιδίου καθώς και το Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου για το προηγούμενο έτος. Έτσι τα στοιχεία για το έτος Χ, δημοσιεύονται κατά την περίοδο 1.7.Χ+1 – 30.6.Χ+2. Σε περιπτώσεις Προμηθευτών που διαθέτουν σε Καταναλωτές προϊόντα διαφοροποιημένα ως προς την ενεργειακή τους σύσταση, τότε αυτοί υποχρεούνται όπως παρουσιάζουν στους συγκεκριμένους Καταναλωτές και την ενεργειακή σύσταση του προϊόντος. Η παρουσίαση της σύστασης του προϊόντος γίνεται ξεχωριστά και ακολουθεί την αποκάλυψη του τελικού μείγματος Προμηθευτή.
Ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης της Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή και Ενεργειακού Προϊόντος Προμηθευτή και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ηλεκτροπαραγωγής δίνεται πιο κάτω:

Ενεργειακό Μείγμα για το έτος 20XΧ
Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή Χ 202Χ Ενεργειακό Μείγμα Κύπρου
Ορυκτά Καύσιμα ΧΧ% ΧΧ%
ΑΠΕ ΧΧ% ΧΧ%
Άλλες πηγές ΧΧ% ΧΧ%
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενεργειακού μείγματος Προμηθευτή Χ κατά το έτος 20XΧ όσον αφορά τις εκπομπές CO2 είναι ΧΧΧ gCO2 / kWh πωληθείσας ενέργειας.

Πίνακας 1: Παρουσίαση του ενεργειακού μείγματος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προμηθευτών

Ενεργειακό Μείγμα Βασικού/ Ειδικού Περιβαλλοντικού Προϊόντος Προμηθευτή Χ για το έτος 20XX
Ενεργειακό Μείγμα Βασικού/ Ειδικού Προϊόντος Προμηθευτή Χ
Ορυκτά Καύσιμα ΧΧ%
ΑΠΕ ΧΧ%
Άλλες πηγές ΧΧ%

Πίνακας 2: Παρουσίαση Βασικού και Ειδικού Προϊόντος Προμηθευτή

Παρουσίαση Ενεργειακού Μείγματος μη δραστηριοποιημένων Προμηθευτών
Προμηθευτές μετά την έναρξη δραστηριοποίησης τους, οφείλουν να δημοσιεύουν στους λογαριασμούς τους τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου, όπως αυτό δημοσιεύθηκε από τον ΔΣΜΚ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση 166/2024.
Έτσι, Προμηθευτής που άρχισε να δραστηριοποιείται, π.χ., τον Μάρτη 2023, οφείλει να παρουσιάζει τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου για το 2021, για την περίοδο 1/3/2023 – 30/6/2023 και τη σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου για 2022, για την περίοδο 1/7/2023 – 30/6/2024. Κατά τις περιόδους αυτές, το Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή θα πρέπει να είναι κενό, με την επεξήγηση ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείτο ως Προμηθευτής ηλεκτρισμού κατά το 2021/2022. Στοιχεία του Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή θα δημοσιευτούν για πρώτη φορά για το 2023 και θα πρέπει να δημοσιεύονται στους λογαριασμούς του την περίοδο 1/7/2024 – 30/6/2025.

Ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης της Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος του πιο πάνω Προμηθευτή για το 2021/2022 δίνεται πιο κάτω:

Ενεργειακό Μείγμα για το έτος 20XΧ
Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή Χ Ενεργειακό Μείγμα Κύπρου
Ορυκτά Καύσιμα ΧΧ%
ΑΠΕ ΧΧ%
Άλλες πηγές ΧΧ%
Ο Προμηθευτής Χ δεν δραστηριοποιείτο ως Προμηθευτής κατά το έτος 20XX και το ενεργειακό του μείγμα δεν υφίσταται

Πίνακας 3: Παρουσίαση του ενεργειακού μείγματος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μη δραστηριοποιημένων προμηθευτών.

Αποστολή δείγματος τιμολογίου στο ΔΣΜΚ
Νέοι Προμηθευτές θα πρέπει να αποστέλλουν στον ΔΣΜΚ ([email protected]) δείγμα λογαριασμού που θα εκδίδουν προς Καταναλωτές στο οποίο να φαίνεται ο τρόπος που προτίθενται να δημοσιεύουν τα πιο πάνω στοιχεία. Το δείγμα λογαριασμού θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του ΔΣΜΚ πριν την έκδοση των πρώτων τιμολογίων του Προμηθευτή προς Καταναλωτές.