Επιλογή Σελίδας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Στο μέρος του Συγχρονισμένου Ηλεκτρικού Συστήματος που βρίσκεται εντός των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, λειτουργούν τρεις Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί, των οποίων η ιδιοκτησία και ευθύνη λειτουργίας ανήκει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς της Συμβατικής Παραγωγής ανά Τύπο Παραγωγής και ανά Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό καθώς και η Αναμενόμενη Διαθέσιμη Ισχύς του Συστήματος που προβλέπεται κάτω από τις χειρότερες συνθήκες διαθεσιμότητας.

Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης Διαθέσιμης Παραγωγής Ισχύος (MW), λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

  • Μόνιμες/Εποχιακές Μειώσεις της Εγκατεστημένης Ισχύος
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που βρίσκονται σε ετήσια συντήρηση
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που προβλέπεται να τύχουν έκτακτης προγραμματισμένης συντήρησης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (MW)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Ηλεκτροπαραγωγός

Σταθμός

Εγκαταστάσεις 

Συνδυασμένου

Κύκλου

Ατμοστρόβιλοι

Αεριοστρόβιλοι

Μονάδες 

Εσωτερικής

Καύσης

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

Συνολική
Εγκατεστημένη Ισχύς
Ηλεκτρ. Σταθμών

Αναμενόμενη
Διαθέσιμη Ισχύς
Ηλεκτρ. Σταθμών 

Μονής

4 x 37,5 = 150

150

150

Δεκέλειας

6 x 60 = 360

2 x 50 = 100

460

340

Βασιλικού

2 x 220 = 440

3 x 130 = 390

1 x 37,5 = 37,5

868

668

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

440

750

187,5

100

1.478

1.158

Τελευταία Αναθεώρηση: 06 Φεβρουαρίου 2023

Σημειώσεις:

1. Στην αναμενόμενη διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής περιλαμβάνονται οι συμβατικές μονάδες που κατά την εκτίμηση του ΔΣΜΚ θα είναι διαθέσιμες.

2. Η τιμή για την αναμενόμενη Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής αποτελεί εκτίμηση, που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την αρχή έκαστου μήνα. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για τη σημερινή πραγματική Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος, επισκεφθείτε τη γραφική παράσταση της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας πατώντας εδώ.