Επιλογή Σελίδας

Μηνιαία Διαθέσιμη Συμβατική Ισχύς

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Στο μέρος του Συγχρονισμένου Ηλεκτρικού Συστήματος που βρίσκεται εντός των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, λειτουργούν τρεις Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί, των οποίων η ιδιοκτησία και ευθύνη λειτουργίας ανήκει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς της Συμβατικής Παραγωγής ανά Τύπο Παραγωγής και ανά Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό καθώς και η Αναμενόμενη Διαθέσιμη Ισχύς του Συστήματος που προβλέπεται κάτω από τις χειρότερες συνθήκες διαθεσιμότητας.

Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης Διαθέσιμης Παραγωγής Ισχύος (MW), λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

  • Μόνιμες/Εποχιακές Μειώσεις της Εγκατεστημένης Συμβατικής Ισχύος
  • Εγκατεστημένη Συμβατική Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που βρίσκονται σε ετήσια συντήρηση
  • Εγκατεστημένη Συμβατική Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που προβλέπεται να τύχουν έκτακτης προγραμματισμένης συντήρησης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (MW)
MAΙΟΣ 2024

Ηλεκτροπαραγωγός

Σταθμός

Εγκαταστάσεις 

Συνδυασμένου

Κύκλου

Ατμοστρόβιλοι

Αεριοστρόβιλοι

Μονάδες 

Εσωτερικής

Καύσης

Ολική Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

Συνολική
Εγκατεστημένη Ισχύς
Ηλεκτρ. Σταθμών

Αναμενόμενη
Διαθέσιμη Ισχύς
Ηλεκτρ. Σταθμών 

Μονής

4 x 37,5 = 150

150

140

Δεκέλειας

6 x 60 = 360

2 x 50 = 100

460

165

Βασιλικού

2 x 220 = 440

3 x 120 = 360

1 x 37,5 = 37,5

838

595

Ολική Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

440

720

187,5

100

1.448

900

Τελευταία Αναθεώρηση: 16 Μαίου 2024

Σημειώσεις:

1. Στην αναμενόμενη διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής περιλαμβάνονται οι συμβατικές μονάδες που κατά την εκτίμηση του ΔΣΜΚ θα είναι διαθέσιμες.

2. Η τιμή για την αναμενόμενη Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής αποτελεί εκτίμηση, που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την αρχή έκαστου μήνα. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για τη σημερινή πραγματική Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος, επισκεφθείτε τη γραφική παράσταση της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας πατώντας εδώ.