Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ)

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.0 και Τροποποιήσεις του

Με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ.84/2017, Αρ.1/2019, Αρ. 315/2019 και Αρ. 4/2022 και στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στον ΔΣΜΚ να δημοσιοποιηθούν οι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ (έκδοση 2.0.0), η Τροποποιητική έκδοση 2.0.1 και η Ενοποιημένη έκδοση 2.1.0, χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ.

Η Ενοποιημένη Έκδοση 2.2.0 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 72/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08 Απριλίου 2022.

Οι εκδόσεις δίνονται στα Σχετικά Κείμενα πιο κάτω.

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.0.0

Με βάση το άρθρο 79(2) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμου 122(Ι) του 2003 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), και μετά την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου δημοσίευσε τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.0.0 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Ιανουαρίου 2009, θέτοντας τους σε ισχύ.

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.0.0 (Ιανουάριος 2009)

Διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 Ν.130(Ι)/2021, οποιαδήποτε επανεξέταση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού διενεργείται από το ΔΣΜΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και διέπουν τις διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεών τους.

Διαβούλευση 01/2016

Συνημμένα
1. Trading and Settlement Rules V4.0
2. Executive Summary of the TSR
3. Επιτελική Σύνοψη των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
4. Guidance on the process of Comments submission_List of Issues

Δημόσια Παρουσίαση (8 Μαρτίου 2016)
5. Παρουσίαση των Συμβούλων Correggio κατά τη Δημόσια παρουσίαση της 8 Μαρ. 2016
6. Παρουσίαση των Συμβούλων ECCO κατά τη Δημόσια παρουσίαση της 8 Μαρ. 2016

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι (7-11 Μαρτίου 2016)
7. Workshop presentation by Correggio (Settlement)
8. Workshop presentation by Correggio (Consultation Guidance)
9. Workshop presentation by ECCO/TSOC (TSR)

Δελτίο Τύπου 18 Μαρτίου 2016
10. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημόσια Διαβούλευση για το τροποποιημένο προσχέδιο Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Σχόλια τα οποία έχουν ληφθεί
1. FIRST ELECTRIC
2. PFXT THERMOSOLAR RENEWABLES LTD
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4. ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ – ΕΠΟΠΑΗ, ΣΥΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ
5. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΕΑΑΕΚ)
7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΗΚ
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΗΚ
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Απαντήσεις στα σχόλια που έχουν ληφθεί
Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού η οποία διήρκεσε από τις 29 Φεβρουαρίου μέχρι τις 22 Απριλίου 2016. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου θέλει να ευχαριστήσει όλους του ενδιαφερόμενους οι οποίοι υπέβαλαν σχόλια στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης. Τα σχόλια έχουν ταξινομηθεί σε 2 πίνακες, Α και Β, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Στους πίνακες, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στη τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί. Τα σχόλια αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν στην Ελληνική γλώσσα έχουν μεταφραστεί. Σχόλια τα οποία θεωρήθηκε ότι δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης δεν έχουν περιληφθεί. Για τις περιπτώσεις αυτές ο ΔΣΜΚ θα απαντήσει σχετικά στους ενδιαφερόμενους. Έχει δοθεί, σε ξεχωριστή στήλη, η τοποθέτηση του ΔΣΜΚ για όλα τα σχόλια. Σχόλια τα οποία αφορούν ρυθμιστικά θέματα έχουν παραπεμφθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. Η δημοσίευση της τοποθέτησης του ΔΣΜΚ επί των σχολίων αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών και ιδιαίτερα των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Οι πίνακες αυτοί θα κοινοποιηθούν στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού ενόψει της συνεδρίας η οποία προγραμματίζεται για την εβδομάδα 11-15 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρία αυτή θα συζητηθούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του προσχεδίου Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που λήφθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  1. Πίνακας Α
  2. Πίνακας Β

Διαφοροποιήσεις στο κείμενο των Κανόνων Αγοράς μετά από τα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης
Η έκδοση 5.0 του προσχεδίου των ΚΑΗ περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην έκδοση 4.0 η οποία είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: I. Τροποποιήσεις σε σημεία τα οποία είχαν υποδειχθεί στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης (Πίνακες Α και Β). II. Επιπρόσθετες τροποποιήσεις οι οποίες κατά την άποψη του ΔΣΜΚ διορθώνουν, βελτιώνουν και απλοποιούν το προσχέδιο των ΚΑΗ Τα πιο κάτω κείμενα αφορούν την ίδια έκδοση του προσχεδίου. Στο TSR 5_0 tracked οι τροποποιήσεις από την έκδοση 4.0 επισημαίνονται υπό μορφή tracked changes. Σε σημεία όπου οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, έχουν ενσωματωθεί επεξηγηματικά σχόλια ή παραπομπές στους πίνακες των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και κατανόηση των τροποποιήσεων. Στο TSR 5_0 clean φαίνεται το τελικό κείμενο όπως προκύπτει μετά τις αλλαγές, χωρίς σχόλια. Τονίζεται ότι σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις. Τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν ρυθμιστικά θέματα έχουν παραπεμφθεί στη ΡΑΕΚ από την οποία αναμένονται τοποθετήσεις και οδηγίες. Επίσης, επισυνάπτεται Υποστηρικτικό Έγγραφο το οποίο επεξηγεί τις κύριες αλλαγές μεταξύ των εκδόσεων 4.0 και 5.0.

  1. Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 5.0 (TSR 5_0 tracked)
  2. Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 5.0 (TSR 5_0 clean)
  3. Υποστηρικτικό Έγγραφο της έκδοσης 5.0