Επιλογή Σελίδας

Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης

Ο ΔΣΜΚ και κάθε Χρήστης θα ορίζουν και θα διαθέτουν συνεχώς για κάθε Σημείο Σύνδεσης ένα ή περισσότερα άτομα (Συντονιστές Ασφάλειας), που θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας όταν πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες οι οποίες απαιτούν τη λήψη Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας των Μηχανημάτων Υψηλής Τάσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του κεφαλαίου T12 των Κανόνων Μεταφοράς (ΚΜ). Ένας Συντονιστής Ασφάλειας μπορεί να είναι υπεύθυνος για το συντονισμό ασφάλειας των Μηχανημάτων Υψηλής Τάσης σε περισσότερα από ένα Σημεία Σύνδεσης.

Οι Συντονιστές Ασφάλειας, θα πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης στο οποίο θα φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους στην εφαρμογή των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας.

Τα Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης για σκοπούς εκτέλεσης καθηκόντων Συντονιστή Ασφάλειας για προσωπικό των Παραγωγών, των Καταναλωτών και των Διαχειριστών Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (ΣΜ), εκδίδονται από τον ΔΣΜΚ σε προσοντούχους εκπρόσωπους των Χρηστών, σύμφωνα με τη πιο κάτω Οδηγία Λειτουργίας.

Οδηγία Λειτουργίας: ΟΔ-ΔΣΛ-05-2024

Σχετικά Έντυπα: ΕΝ-ΔΣΛ-10-2024, ΕΝ-ΔΣΛ-11-2024, ΕΝ-ΔΣΛ-12-2024, ΕΝ-ΔΣΛ-13-2024, ΕΝ-ΔΣΛ-14-2024.