Επιλογή Σελίδας

Εξουσιοδοτημένο Τοπικό Γραφείο Χορήγησης EIC Κωδικών

EN English version
Ο ΔΣΜΚ είναι το εξουσιοδοτημένο, από τον ENTSO-E, γραφείο χορήγησης κωδικών EIC για Ηλεκτρική Ενέργεια στην Κύπρο.

Ο ΔΣΜΚ είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει διεθνείς και τοπικούς EIC κωδικούς, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Αναφοράς EIC που βρίσκεται εδώ.

Τη λίστα των δημοσιευμένων EIC κωδικών μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Σχέδιο EIC

  • Το σύστημα EIC είναι μόνο ένα σχέδιο κωδικοποίησης και δεν αποτελεί δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για το εμπόριο ενέργειας.
  • Το σύστημα EIC χρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων, καθώς και στους κανονισμούς της ΕΕ για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς ενέργειας (EC 543/2013, EC1227 / 2011 κ.λπ.)

Τύποι EIC κωδικών
Πέρα από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά (Μέρη – τύπος αντικειμένου “X”), το EIC καλύπτει επίσης άλλες οντότητες εκχωρώντας έναν μοναδικό κωδικό στους ακόλουθους τύπους αντικειμένων:

  • Σημεία μέτρησης – τύπος αντικειμένου “Z”, σημεία μέτρησης ενέργειας
  • Αντικείμενα πόρων – τύπος αντικειμένου “W”, όπως μονάδες παραγωγής, μονάδες κατανάλωσης κ.λπ.
  • Τοποθεσία – τύπος αντικειμένου “V”, φυσικό ή λογικό μέρος όπου βρίσκεται ένας συμμετέχων στην αγορά ή ένα σύστημα πληροφορικής
  • Γραμμές σύνδεσης – τύπος αντικειμένου “T”, γραμμές, ζεύγη διαύλου, μετασχηματιστές κ.λπ.
  • Υποσταθμοί – τύπος αντικειμένου “A”

Διαδικασία αίτησης για EIC κωδικό
Για να λάβετε έναν EIC κωδικό για ηλεκτρική ενέργεια, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποβάλλοντος οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει μία από τις παρακάτω φόρμες (στα αγγλικά):

Μόνο μια περιορισμένη λίστα λειτουργιών μπορεί να εκχωρηθεί σε έναν συγκεκριμένο EIC κωδικό, με βάση τον τύπο του κωδικού. Η λίστα των λειτουργιών βρίσκεται εδώ.

Η συμπληρωμένη φόρμα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Μόλις υποβληθεί η φόρμα, θα ακολουθηθούν τα βήματα που αναφέρονται πιο κάτω:

  1. Ο ΔΣΜΚ θα επεξεργαστεί την αίτηση και είτε θα επικυρώσει το αίτημα, είτε θα ειδοποιήσει τον EIC Συμμετέχοντα για τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν, συμβουλευόμενος το Κεντρικό Γραφείο Έκδοσης (CIO) για διεθνείς κωδικούς.
  2. Μόλις επικυρωθεί το αίτημα, ο EIC κωδικός θα δημοσιευτεί εδώ και εάν υπάρχει διεθνής κωδικός στον ιστότοπο ENTSO-E.

Αίτημα αλλαγής πληροφοριών EIC κωδικού
Για να τροποποιήσετε έναν καταχωρημένο EIC κωδικό, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποβάλλοντος οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει μία από τις παρακάτω φόρμες (στα αγγλικά):

Απενεργοποίηση EIC κωδικού
Για να απενεργοποιήσετε έναν υπάρχοντα EIC κωδικό, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποβάλλοντος οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα (στα αγγλικά):

Επανενεργοποίηση EIC κωδικού
Προκειμένου να επανενεργοποιηθεί ένας απενεργοποιημένος EIC κωδικός, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποβάλλοντος οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα (στα αγγλικά):

Για πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών
Ο ΔΣΜΚ θα αντιμετωπίζει ως εμπιστευτικά οποιαδήποτε δεδομένα χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και τα οποία θα λαμβάνονται από κάθε συμμετέχοντα στο EIC, άλλο LIO ή το CIO. Ο ΔΣΜΚ θα επιδείξει μέγιστη προσοχή και διακριτικότητα για να μην αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή διαδώσει τα εμπιστευτικά δεδομένα. Αυτή η υποχρέωση δεν θίγει τη διαβίβαση δεδομένων στο CIO και σε άλλους LIO σύμφωνα με το εγχειρίδιο αναφοράς του EIC και, εάν είναι απαραίτητο ή ζητηθεί, στις αρμόδιες αρχές. Ο ΔΣΜΚ θα επεξεργαστεί και θα δημοσιεύσει τα δεδομένα που λαμβάνει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ΔΣΜΚ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από έναν Συμμετέχοντα στο EIC. Ο ΔΣΜΚ δεν φέρει ευθύνη για απώλεια, ζημιά, κόστος και έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν ως άμεση συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων από κάποιο Συμμετέχοντα στο EIC, το CIO ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Ο ΔΣΜΚ είναι υπεύθυνος μόνο για τους κωδικούς EIC που εκχωρεί.

Ο στόχος αυτής της σελίδας Διαδικτύου είναι να επιτρέψει στα άτομα που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό Αναγνώρισης Ενέργειας (EIC) που είναι απαραίτητος για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος ο ΔΣΜΚ για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, γενικών, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί ΦΠΑ παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και είναι ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους να εκτιμήσει την εγκυρότητα χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τον ιστότοπο της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης.

Επιπλέον, στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι χωρίς λάθη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Ο ΔΣΜΚ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων εξωτερικών ιστότοπων.