Επιλογή Σελίδας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο όρος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σημαίνει τις µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως π.χ. αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, αέρια εκλυόμενα από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως σημαντικό μέσο για την προώθηση βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά ταυτόχρονα και ως μέσο για απεξαρτοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο των στόχων και δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ίση με 16% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020, έχει θεσπιστεί νομοθεσία για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας περιέχουν σημαντικές πρόνοιες και κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου στηρίζει έμπρακτα κάθε τέτοιο ενδιαφέρον. Μέσω του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου έχει θεσπίσει κανόνες για επενδύσεις στον τομέα αυτό ενώ παράλληλα προβλέπεται ειδική μεταχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανομή του φορτίου, σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (Κεφ. Τ16).