Επιλογή Σελίδας

Διαδικασίες

Διαδικασία Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
Ο ΔΣΜΚ εξέδωσε την Οδηγία ΟΔ-ΔΑ-04-2024, για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), και τα σχετικά έντυπα τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Η ηλεκτρονική μορφή της Αίτησης προηγείται της επίσημης και έντυπης υποβολής και αποσκοπεί στην ορθότερη προετοιμασία, με υποδείξεις από το προσωπικό του ΔΣΜΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ο ΔΣΜΚ θα ξεκινήσει να εξετάζει αιτήσεις από την 1η Ιουνίου 2024.

Κατ’ αρχάς θα δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων ένταξης από τις ιδιότητες του Προμηθευτή, του Παραγωγού, του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και των Παραγωγών ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 10 MW.

Η παράδοση της αίτησης, γίνεται δια ζώσης, με προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων και των αντιγράφων τους σε έντυπη μορφή, κατόπιν διευθέτησης συναντήσεως με Λειτουργούς του ΔΣΜΚ.

Διαδικασία Ένταξης:
ΟΔΗΓΙΑ: ΟΔ-ΔΑ-04-2024

Επεξηγηματικό Λογικό Διάγραμμα Διαδικασίας Ένταξης

Έντυπα:

Παρουσίαση Διαδικασίας Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
Διαδικασία Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού