Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει ότι το έργο για προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού «Market Management System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)», έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το, εν λόγω, επενδυτικό έργο υπάγεται στον άξονα προτεραιότητας «Ταχεία Μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία» με Ειδικό Στόχο την «Κλιματική Ουδετερότητα, Ενεργειακή Απόδοση και Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και στοχεύει στην προώθηση του ανταγωνισμού στην Αγορά Ηλεκτρισμού με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αφού προωθεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και εφαρμογή λογισμικού και υλισμικού συστήματος για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς (Market Management System, MMS). Μετά την επιτυχή κατάληξη διεθνούς διαγωνισμού, το έργο κατακυρώθηκε, στις 9 Απριλίου 2020, στην εταιρεία GE Digital Services Europe για το συνολικό ποσό των €5,4 εκατ. Η σύμβαση περιλαμβάνει την αγορά και ανάπτυξη του λογισμικού, την προμήθεια του απαραίτητου υλισμικού, διετή περίοδο εγγύησης και τριετή περίοδο συντήρησης. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) με το ποσό της τάξεως των €4,7 εκατ. που περιλαμβάνει το κόστος ανάπτυξης του λογισμικού και της προμήθειας του αναγκαίου υλισμικού.

Με την υλοποίηση του έργου, ο ΔΣΜΚ θα είναι σε θέση να λειτουργεί την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού όπως καθορίστηκε από τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2015 “Ο Λεπτομερής Σχεδιασμός για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου”, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) τον Μάιο 2015, και περιγράφεται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού έκδοση 2.0.0, που εκδόθηκαν από τον ΔΣΜΚ και εγκρίθηκαν από την ΡΑΕΚ, τον Μάιο 2017.

Το έργο απευθύνεται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) αλλά και στους Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Αναμένεται να επιφέρει κοινωνικό και οικονομικό όφελος σε όλο τον πληθυσμό, μέσα από τη βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, το οποίο θα προκύψει από τη συμμετοχή ανεξάρτητων προμηθευτών και παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού.