Επιλογή Σελίδας

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024 και 14/2024)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 11/05/2024.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998, Ν.6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.

Κατάλογος των επιτυχόντων υποψηφίων:

09/2024 – Εσωτερικός Ελεγκτής
10/2024 – Λογιστής
11/2024 – Μηχανικός – Ηλεκτρολογία
12/2024 – Μηχανικός – Ειδικό Ωράριο Βάρδιας
13/2024 – Μηχανικός – Ηλεκτρονική
14/2024 – Μηχανικός Βάρδιας