Επιλογή Σελίδας

weekly-sufficient-summer

16/09/2022 – Ενόψει της περιόδου από 21/06/2022 – 26/09/2022, ο ΔΣΜΚ έχει ετοιμάσει σχέδιο δυναμικής παρακολούθησης της εβδομαδιαίας επάρκειας παραγωγής για ενημέρωση του κύπριου καταναλωτή και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ.

Με βάση την πρόγνωση και κατάταξη της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα (Γραφική Παράσταση 1), επιλέγεται η αντίστοιχη πρόγνωση της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος για ήπιες, κανονικές ή ακραίες καιρικές συνθήκες (Γραφική Παράσταση 2Α, 2Β και 2Γ). Η επιλογή της πρόγνωσης της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος, καθώς και της Συνολικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος, καταχωρείται στη Γραφική Παράσταση 3. Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της υπό παρακολούθηση εβδομάδας γίνεται καταχώρηση της Πραγματικής Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος καθώς και της Πραγματικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος.

Με αυτό τον τρόπο η διακύμανση της παραγωγής ισχύος καθώς και της ικανότητας παραγωγής του Συστήματος παρακολουθείται συνεχώς και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επάρκεια παραγωγής του Συστήματος.