Επιλογή Σελίδας

weekly-sufficient-summer

23/09/2019 –  Ενόψει της περιόδου από 16/09/2019 – 23/09/2019, ο ΔΣΜK έχει ετοιμάσει σχέδιο δυναμικής παρακολούθησης της Εβδομαδιαίας Επάρκειας Παραγωγής για ενημέρωση του Κύπριου καταναλωτή και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜK.

Με βάση την πρόγνωση και κατάταξη  της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα (Γραφική Παράσταση 1) επιλέγεται η αντίστοιχη πρόγνωση της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος για ήπιες, κανονικές ή ακραίες καιρικές συνθήκες (Γραφική Παράσταση 2Α, 2Β και 2Γ). Η επιλογή της πρόγνωσης της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος καθώς και της Συνολικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος καταχωρείται στη (Γραφική Παράσταση 3 – Δείκτης Επάρκειας 2019). Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της υπό παρακολούθηση εβδομάδας γίνεται καταχώρηση της Πραγματικής Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος καθώς και της Πραγματικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος. Σημειώνεται ότι για την αντιστοιχία των εβδομάδων και των ημερομηνιών γίνεται παραπομπή στον Πίνακα 1.

Με αυτό τον τρόπο, η διακύμανση της παραγωγής ισχύος καθώς και της ικανότητας παραγωγής του Συστήματος παρακολουθείται συνεχώς και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επάρκεια παραγωγής του Συστήματος. Στη Γραφική Παράσταση 3 παρουσιάζεται η Εβδομαδιαία Διακύμανση της Προβλεπόμενης Ζήτησης για Aκραίες Kαιρικές Συνθήκες σε συνάρτηση με την Εβδομαδιαία Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος για το 2019.