Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της πληροφόρησης, ενημέρωσης και προετοιμασίας των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, ολόκληρο το υλικό των Ενημερωτικών Παρουσιάσεων καθώς επίσης και επιπλέον ενημερωτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στον ιστόχωρο του ΔΣΜΚ, κάτω από την ενότητα Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Το ενημερωτικό υλικό παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τις βασικές πρόνοιες της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού, τους τρόπους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων, τις επιμέρους αγορές, τις διαδικασίες οικονομικών εκκαθαρίσεων και τιμολογήσεων, καθώς επίσης και το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς και τις διεπαφές του με τα συστήματα των Συμμετεχόντων. Επίσης, περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ και το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων σχετικά με την ΑΑΗ.

Ο ΔΣΜΚ, θεωρώντας πολύ σημαντική την προετοιμασία των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου, προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους όπως μελετούν το προς διάθεση ενημερωτικό υλικό παράλληλα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα προς τη διεύθυνση [email protected].

Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2021,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου