Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών παρουσιάσεων με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ.

Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν, στο βαθμό του δυνατού, όλες τις διεργασίες της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Μεταξύ άλλων, θα καταπιαστούν με τις βασικές πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που διέπουν τη λειτουργία της ΑΑΗ, τους τρόπους συμμετοχής στην ΑΑΗ, τις επιμέρους αγορές, τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων, τις οικονομικές εκκαθαρίσεις, το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς (ΣΔΑ), τις διεπαφές του ΣΔΑ με τα συστήματα των Συμμετεχόντων, κ.α.

Η πρώτη παρουσίαση προγραμματίζεται για τις 30/3/2021, 15:00-17:00. Θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα καταπιαστεί κυρίως με τη δομή του μοντέλου και του τρόπου λειτουργίας της ΑΑΗ. Δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο «Παρουσίαση ΑΑΗ αρ.1» στο οποίο να δηλώνεται ο Οργανισμός και το όνομα του ενδιαφερομένου, στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 26/3/2021. Ακολούθως θα σας αποσταλεί υπερσύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην παρουσίαση.

Ενημερώνεστε επίσης πως θα ακολουθήσουν και άλλες, πιο εξειδικευμένες, παρουσιάσεις ξεχωριστά για την κάθε διεργασία της ΑΑΗ στις οποίες ο ΔΣΜΚ θα απαντά και σε ερωτήματα που θα υποβάλλονται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, η οποία θα ανακοινωθεί κατά την πρώτη παρουσίαση της 30/3/2021. Τέτοια ερωτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στον ΔΣΜΚ τρεις ημέρες πριν την κάθε παρουσίαση και θα καταβάλλεται προσπάθεια να απαντώνται κατά τις παρουσιάσεις ή/και γραπτώς. Σε κάθε παρουσίαση ο ΔΣΜΚ θα ενημερώνει εκ των προτέρων για τα θέματα/διεργασίες της ΑΑΗ τα οποία θα καλύψει στην επόμενη προγραμματισμένη παρουσίαση.

Λευκωσία, 11 Μαρτίου,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου