Επιλογή Σελίδας

Με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 84/2017 και στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στον ΔΣΜΚ να δημοσιοποιηθούν οι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ, χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.

Η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ. Η έκδοση 2.0.0 δίνεται εδώ.