Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ, σε συνεννόηση με τη ΡΑΕΚ, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και επικαιροποιεί την πληροφόρηση που περιλήφθηκε στην τελευταία σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στις 2 Απριλίου 2024.

 • Η τελική παραλαβή των συστημάτων διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Market Management System – MMS). Έχει εκδοθεί διαγωνισμός για την πιστοποίηση των συστημάτων με βάση τις πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η πιστοποίηση θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της ΑΑΗ.
 • Έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Ιουλίου 2024 το Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας με το οποίο κατοχυρώνονται τα κεκτημένα δικαιώματα των υπάλληλων ης ΑΗΚ που είναι τοποθετημένοι στον ΔΣΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 83 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130/2021). Μετά την έκδοση του Διατάγματος, τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ έχουν κληθεί να επιλέξουν κατά πόσον θα συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον ΔΣΜΚ και να καταστούν μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να παραμείνουν υπάλληλοι της ΑΗΚ, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΔΣΜΚ για χρονικό διάστημα το οποίο προνοείται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο (Ν.130/2021).
 • Η διαδικασία πλήρωσης των 37 κενών θέσεων που έχουν προκηρυχτεί τον Ιανουάριο 2024 έχει προχωρήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η πρόσληψη του νέου προσωπικού αναμένεται το φθινόπωρο 2024. Επιπρόσθετες θέσεις θα πληρωθούν ανάλογα με τις θέσεις που θα κενωθούν από το προσωπικό το οποίο θα επιλέξει την παραμονή του ως υπάλληλοι της ΑΗΚ, με στόχο τη συμπλήρωση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ.
 • Ο ΔΣΜΚ έχει υποβάλει στις 5 Ιουλίου προς τη ΡΑΕΚ πρόγραμμα συμμόρφωσης όσον αφορά στην ανεξαρτησία και αμεροληψία του, με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ 28/2022 για πιστοποίηση της συμμόρφωσης του με τις πρόνοιες του Άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021).
 • Η ετοιμασία των Εγχειρίδιων τα οποία προβλέπονται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα εγχειρίδια προγραμματίζεται να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ προς έγκριση τον Ιούλιο 2024.
 • Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως Φορέα Κάλυψης και Οίκο Εκκαθάρισης, για τον Χρηματικός Διακανονισμό και τις Καλύψεις Εγγύησης στην Ανταγωνιστική Αγορά. Το λογισμικό ελέγχθηκε από τον ΔΣΜΚ τον Απρίλιο 2024.
 • Έχει δημοσιευτεί στις 23 Απριλίου 2024 η διαδικασία ένταξης των Συμμετεχόντων. Με στόχο τη συμμετοχή στην τρίτη δοκιμαστική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού όλων των Προμηθευτών οι οποίοι συμμετέχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού και την εκπροσώπηση όλων των μονάδων παραγωγής, συμβατικές και ΑΠΕ, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό σύστημα, έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2024 η περίοδος υποβολής και εξέταση αιτήσεων προ-ένταξης. Η προ-ένταξη των Συμμετεχόντων θα δώσει την ευκαιρία σε όλους του ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες ένταξης και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους κατά την τρίτη δοκιμαστική λειτουργία της ΑΑΗ. Με την προ-ένταξη, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα καλύψουν τις πλείστες απαιτήσεις για πλήρη ένταξη ως Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Αγορά.
 • Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις ενημερωτικές ημερίδες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρώτη ενημερωτική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2024 και αφορούσε στη Διαδικασία ¨Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η δεύτερη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024 και αφορούσε στη Σωρευτική Εκπροσώπηση ΑΠΕ στην ΑΑΗ. Η τρίτη παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2024 σε συνεργασία με το ΧΑΚ. Όλες οι παρουσιάσεις έχουν βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.
 • Με την συνεισφορά του ΔΣΜΚ στη διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2024, παρουσίαση από τον ΔΣΔ σχετικά με τη σύνδεση των συμμετεχόντων στο σύστημα μετρήσεων MDMS. Η σύνδεση των συμμετεχόντων με το σύστημα μετρήσεων του ΔΣΔ κρίνεται ως σημαντική, αφού οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των μετρητών που εκπροσωπούν στη Διανομή και να προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους. Ο ΔΣΜΚ θα συνεχίσει την ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων μερών με επιπρόσθετες παρουσιάσεις.
 • Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται ο έλεγχος των μετρητικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις εκκαθαρίσεις της Αγοράς. Ο έλεγχος βασίζεται στον ισοζυγισμό μεταξύ της ενέργειας που εγχέεται και απορροφάται στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής.
 • Οι προετοιμασίες για να καταστεί δυνατή η τρίτη και τελική δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ΑΑΗ προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Κατά την τρίτη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, θα ελεγχθούν όλα τα συστήματα διαχείρισης της ΑΑΗ σε ταυτόχρονη λειτουργία και θα εκτελεστούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Μέχρι την έναρξη της τρίτης και τελικής δοκιμαστικής λειτουργίας:

 • Θα συνεχίσει να παρέχεται πρόσβαση στο MMS για τους συμμετέχοντες με σκοπό τη ρύθμιση των συστημάτων τους και τη διεπαφής τους με το MMS.
 • Θα διεξάγονται επιμέρους έλεγχοι και δοκιμές με τους συμμετέχοντες με σκοπό, μεταξύ άλλων, την επιβεβαίωση της ικανότητας εκτέλεσης εντολών κατανομής.
 • Θα συνεχίσουν οι έλεγχοι μετρητικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους αρμόδιους διαχειριστές (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ).

Προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ αποτελεί η επιτυχής έκβαση της δοκιμαστικής λειτουργίας και η σχετική έγκριση από τη ΡΑΕΚ.