Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας δεν θα είναι στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου, αναμένει ότι θα δημιουργηθούν προκλήσεις όσον αφορά:

  • την επάρκεια παραγωγής για κάλυψη της Ζήτησης
  • τη δυνατότητα του Συστήματος Μεταφοράς για διοχέτευση ενέργειας στα αστικά κέντρα
  • την απορρόφηση της αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, η οποία εξαρτάται από τη ζήτηση φορτίου που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες και τη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης Ολικής Σβέσης του Ηλεκτρικού Συστήματος, ο ΔΣΜΚ είναι υποχρεωμένος ανάλογα να εφαρμόζει τα πιο κάτω μέτρα:

  1. Για συνολική ζήτηση της τάξης των 600MW και άνω, θα προκύπτει ανάγκη για περικοπή καταναλωτικού φορτίου στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
  2. Το ύψος των εφεδρειών του Ηλεκτρικού Συστήματος θα είναι μειωμένο και ως εκ τούτου, τυχόν βλάβη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές καταναλωτικού φορτίου σε Παγκύπρια βάση.
  3. Η δυνατότητα απορρόφησης της αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ θα είναι επίσης μειωμένη, ως εκ τούτου, θα γίνονται σε συστηματική βάση αυξημένες περικοπές της παραγόμενης ισχύος από ΑΠΕ.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης οποιωνδήποτε παραμέτρων που επηρεάζουν την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, έκτακτα περιστατικά και βλάβες, θα οδηγήσουν σε δυσμενέστερα, για τους χρήστες του Ηλεκτρικού Συστήματος, μέτρα.

Σχετικά με τα πιο πάνω, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε καθηκόντως τη ΡΑΕΚ σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της στις 12/12/2022.