Επιλογή Σελίδας

Η Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 19η Ιουλίου 2013 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2013 με αριθμό 3458.

Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ισχύει μαζί με την Έκδοση 3.0.2.