Επιλογή Σελίδας

Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2022

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, δημοσιοποιεί, με την ανακοίνωση αυτή, το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για την περίοδο 1.1.2022- 31.12.2022.

Λόγω του ότι, κατά την περίοδο που εξετάζεται, υπήρξαν ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού, είναι τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται σε καταναλωτές, το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα δεν ταυτίζεται με το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα. Η σύσταση των δύο μειγμάτων είναι η πιο κάτω:

Ενεργειακή Πηγή Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα 2022 Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα για το 2022
Συμβατικά Καύσιμα 84.8% 84.4%
ΑΠΕ 15.2% 15.6%
Άλλες πηγές 0.0% 0.0%

Σημείωση:
Η συνεισφορά των ‘Άλλων πηγών’ είναι μηδενική, αφού η Κύπρος παρουσίασε πλεόνασμα ιδιοτήτων παραγωγής το οποίο εξήχθη στο Ευρωπαϊκό Μείγμα Ιδιοτήτων Παραγωγής. Το πλεόνασμα προέκυψε από τη θετική αριθμητική διαφορά μεταξύ του αθροίσματος Ληγμένων και Ακυρωμένων ΕΠ και των Εκδομένων ΕΠ από ΑΠΕ, κατά την περίοδο Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος 2022. Μη μηδενική συνεισφορά των ‘Άλλων πηγών’ προκύπτει όταν παρουσιάζεται έλλειμμα ιδιοτήτων παραγωγής, το οποίο καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Μείγμα Ιδιοτήτων Παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει αρνητική αριθμητική διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των Ληγμένων και των Ακυρωμένων ΕΠ και των Εκδομένων ΕΠ από ΑΠΕ κατά την περίοδο Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος.

13 Ιουνίου 2023

 

 

Cyprus Electricity Energy Mixture for 2022

The Cyprus Transmission System Operator applying Cyprus Energy Regulating Authority Decision (CERA) 1279/2015 on the Calculation Methodology of the Electricity Energy Mixture of Cyprus and the Energy Mixture of Suppliers, publishes with this announcement the Final National Residual Energy Mixture and the National Electricity Energy Mixture for Cyprus for the period 1.1.2022 – 31.12.2022.

Since during the examined period, there were cancellations of Guarantees of Origin (GOs) of energy by Renewable Energy Sources (RES), which according to the Calculation Methodology, are the only approved evidence of the origin of electricity supplied to consumers, the National Energy Mixture is not identical to the Final National Residual Mixture. The composition of the two mixtures is the following:

 Energy Source Final National Residual Mixture 2022 National Energy Mixture 2022
Conventional Fuels 84.8% 84.4%
RES 15.2% 15.6%
Other sources 0.0% 0.0%

Note:
The contribution of «Other sources» is zero, as there is a surplus of production attributes which was transferred to the European Attribute Mix. Surplus occurs due to the positive arithmetic difference between the sum of the Expired and Cancelled Guarantees of Origin (GO) and the Issued GOs from RES during the Disclosure Period 2022. Non-zero contribution of «Other sources» occurs when there is a deficit of production attributes which is balanced by a contribution from the European Attribute Mix. This is the case, when there is a negative arithmetic difference between the sum of the Expired and Cancelled Guarantees of Origin (GO) and the Issued GOs from RES.

June 13, 2023