Επιλογή Σελίδας

Ανεξαρτησία & Αμεροληψία ΔΣΜΚ

«Ο ΔΣΜΚ δεν δύναται να ενασχολείται με την παραγωγή, τη διανομή ή την παροχή ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία.»

Η πιο πάνω αναφορά, αποτελεί το εδάφιο (1) του άρθρου 78, του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(I)/2021). Το άρθρο 78 περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρόνοιες που αφορούν την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ενώ το άρθρο 80 προνοεί την απαίτηση για πιστοποίηση του ΔΣΜΚ, στα πλαίσια της συμμόρφωσής του με τις πρόνοιες του Νόμου, και ειδικότερα των όσων προβλέπονται στο άρθρο 80(1)(α), η οποία θα πρέπει να προκύψει στη βάση διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, για να είναι νομικά ευθυγραμμισμένος με τις πρόνοιες που απορρέουν από το άρθρο 80, του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(I)/2021) και κατόπιν της Απόφασης της ΡΑΕΚ με Αρ. 28/2022, προχώρησε στην προκήρυξη του Διαγωνισμού ‘’Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο συμμόρφωσης του ΔΣΜΚ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ.28/2022’’.

Το Έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Priority Quality Consultants Ltd, με ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Έργου, την 24η Μαΐου 2023. Σκοπός του Έργου είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάλυση όλων των αποκλίσεων σε σχέση με τα κριτήρια συμμόρφωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, καθώς επίσης και η εισήγηση συγκεκριμένων ενεργειών προς εξάλειψη των αποκλίσεων αυτών.

Ο ΔΣΜΚ, προβαίνει ήδη σε ενέργειες προς εφαρμογή των εισηγήσεων που μπορούν να εκτελεστούν άμεσα, ενώ προγραμματίζει τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες ενέργειες.