Επιλογή Σελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αριθμός 154/2024, ημερομηνίας 10/05/2024, ενέκρινε την «Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)». Επιπρόσθετα σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση το εγκριμένο έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ, αφού ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ.01/2022 και Αρ.02/2022.

Το εγκεκριμένο έγγραφο της «Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)» δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2024